Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Znak sprawy: IPP.6720.1.2019

Treść informacji: w załączeniu plik pdf.

Załączniki