Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Analiza stanu gospodarki odpadami

Ogłoszono przez Marcin Banach

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo (2020-2021)

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo (2020-2021)

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 2020 r, poz. 1439 ze zm.) udostępnia się poniższe informację:

 

  1. Na terenie Gminy Mrągowo w 2021 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściciele z siedzibą w Biskupcu, ul. Myśliwska 2I. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto w dniu 31.12.2020 roku.
  1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane są do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi k/Mrągowa, wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Zagospodarowania Odpadów, wskazanej dla Regionu Centralnego w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Warmińsko–Mazurskiego.
  1. Wskaźniki odzysku osiągnięte przez Gminę Mrągowo za 2020 rok:

· Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych

do składowania – 0,0 % (poziom osiągnięty)

  • Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 68,22 % ( poziom osiągnięty)
  • Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 77,17 % (poziom osiągnięty)
  1. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) znajduje się na terenie Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi 24A. W PDGO przyjmowane są bezpłatnie tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych, dostarczone przez mieszkańców Gminy Mrągowo w sposób selektywny w godzinach otwarcia Stacji Przeładunkowej ( a w okresie trwającej pandemii Covid tj. od poniedziałku do piątku w godz. 800-1100, w soboty 800-1100).
  1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest zbierany przez PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściciele dwa razy w roku w okresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. wystawki przed nieruchomościami. W okresie między wystawkami, mieszkańcy Gminy mogą własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Polskiej Wsi. Ponadto zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( t.j. 2020, poz. 1893) dystrybutor (sprzedawca) obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

6. Odpady pochodzące z produkcji rolniczej (gospodarstw rolnych) takie jak: folie rolnicze, siatki, sznurki mogą być odbierane, za odpłatnością, po wcześniejszym osobistym zgłoszeniu i uzgodnieniu przez następujące firmy:

PPHU IWA Janusz Iwaniów

ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

tel. 602 181 841

EKO-PRIMA

ul. Leśna 6, 12-200 Pisz

tel. 519 785 926

JARES Jarosław Białobrzeski

11-011 Sętal

tel. 601 653 268

ADAMEX Ewa Miłoszewska

Leszno 65

06-300 Przasnysz

tel. 885 173 717, 797 417 716

Przygotowana do odbioru folia musi być czysta, posortowana wg rodzajów, zwinięta lub złożona, pozbawiona siatek i sznurków.

  1. Zużyte opony pochodzące z gospodarstw rolnych mogą być odebrane , za odpłatnością , po wcześniejszym osobistym zgłoszeniu i uzgodnieniu przez następującą firmę:

PPHU EKO S.C.

Roman i Współwłaściciele

ul. Myśliwska 2I.

11-300 Biskupiec

tel. 89 715 24 35

Mrągowo, dnia 31.03.2021 r.

JG

Załączniki: