Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogloszenia

Ogłoszono przez Marcin Banach | wersja archiwalna

Ogłoszenie o sprzedaży, w formie przetargu pisemnego nieograniczonego, pojazdu marki Star P 244L o nr rejestracyjnym NMR W026, stanowiącego własność Gminy Mrągowo

Ogłoszenie o sprzedaży, w formie przetargu pisemnego nieograniczonego, pojazdu marki Star P 244L o nr rejestracyjnym NMR W026, stanowiącego własność Gminy Mrągowo:

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Mrągowo

ul. Królewiecka 60a, 11-700 Mrągowo

tel. (89) 741 29 24 fax (89) 741 29 24

poczta@gminamragowo.pl; bip.gminamragowo.net

 

2. Przedmiot przetargu:

Pojazd marki Star P 244L  o następujących danych technicznych (stan na 09.06.2020 r.):

model pojazdu: Star P 244L

rok produkcji: 1981

data pierwszej rejestracji: 31.12.1981 r.

nr identyfikacyjny (VIN): 07001

nr rejestracyjny: NMR W026

wskazanie drogomierza: 9086 km

kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru): czerwony

rodzaj pojazdu: samochód specjalny, pożarniczy, 4 - drzwiowy

liczba miejsc siedzących: 6

liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów: 2 osie, 4x4, skrzynia biegów manualna

oznaczenie silnika: 07001

rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

pojemność / moc silnika: 6842 cm3 / 110 kW (150 KM)

 

3. Tryb przetargu i warunki przystąpienia:

1) przetarg pisemny nieograniczony;

2) warunki przystąpienia do przetargu

a) zaoferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza tj. 8600 zł brutto (słownie dziewięć tysięcy osiemset złotych);

b) wniesienie wadium w wysokości 860 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych), na rachunek bankowy Gminy Mrągowo nr: 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121 w taki sposób, aby w momencie upływu terminu składania ofert, było zaksięgowane na koncie Gminy Mrągowo;

c) złożenie w wyznaczonym terminie pisemnej oferty na zakup pojazdu Star P 244L zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przetargu;

d) dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium;

 

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1) oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Mrągowo w sekretariacie pok. nr 6, bądź przesłać na adres Urząd Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, 11-700 Mrągowo;

2) termin składania ofert: 04.08.2020 r. do godz. 11:00 - liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Mrągowo;

3) termin otwarcia ofert: 04.08.2020 r. o godz. 11:30 - sala nr 1 Urzędu Gminy Mrągowo,

4) oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia;

 

5. Miejsce oraz termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

1) pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach:

a) 22.07.2020 – 30.07.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00; po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem sprzedającego;

2) osoba do kontaktu: Dariusz Winiarz, Tel 721 348 049

 

6. Forma złożenia oferty:

1) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;

2) koperta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

 

GMINA MRĄGOWO

ul. Królewiecka 60a, 11-700 Mrągowo

 

Oferta na:

sprzedaż pojazdu marki Star P 244L o nr rejestracyjnym NMR W026

stanowiącego własność Gminy Mrągowo

 

 

 

7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż pojazdu bez podania przyczyny.

8. Szczegółowe informacje zawiera Regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia

nr 25/20 r. Wójta Gminy Mrągowo z dnia 21.07.2020 r.

Załączniki: