Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Analiza stanu gospodarki odpadami

Ogłoszono przez Marcin Banach

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo (2019-2020)

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo (2019-2020)

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 2019 r, poz. 2010 ze zm.) udostępnia się poniższe informację:

 

  1. Na terenie Gminy Mrągowo w 2020 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściciele z siedzibą w Biskupcu, ul. Myśliwska 2I. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto w dniu 31.12.2019 roku.
  1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane są do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi k/Mrągowa, wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Zagospodarowania Odpadów, wskazanej dla Regionu Centralnego w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Warmińsko–Mazurskiego.
  1. Wskaźniki odzysku osiągnięte przez Gminę Mrągowo za 2019 rok:

Niestety na moment sporządzenia niniejszej informacji nie można wyliczyć wskaźników odzysku. Wskaźnik ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, wskaźnik recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz wskaźnik innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych ustala się na podstawie sprawozdań składanych do wójta, burmistrza lub prezydenta sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Termin tych sprawozdań został przesunięty na dzień 30.06.2020 r.

  1. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) znajduje się na terenie Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi 24A. W PDGO przyjmowane są bezpłatnie tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych, dostarczone przez mieszkańców Gminy Mrągowo w sposób selektywny w godzinach otwarcia Stacji Przeładunkowej ( tj. od poniedziałku do piątku w godz. 900-1600, w soboty 800-1400 ).
  1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest zbierany przez PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściciele dwa razy w roku w okresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. wystawki przed nieruchomościami. W okresie między wystawkami, mieszkańcy Gminy mogą własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Polskiej Wsi. Ponadto zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( t.j. 2019, poz. 1895 ze zm.) dystrybutor (sprzedawca) obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

6. Odpady pochodzące z produkcji rolniczej (gospodarstw rolnych) takie jak: folie rolnicze, siatki, sznurki mogą być odbierane, za odpłatnością, po wcześniejszym osobistym zgłoszeniu i uzgodnieniu przez następujące firmy:

PPHU IWA Janusz Iwaniów

ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

tel. 602 181 841

 

EKO-PRIMA

ul. Leśna 6, 12-200 Pisz

tel. 519 785 926

 

JARES Jarosław Białobrzeski

11-011 Sętal

tel. 601 653 268

 

ADAMEX Ewa Miłoszewska

Leszno 65

06-300 Przasnysz

tel. 885 173 717, 797 417 716

Przygotowana do odbioru folia musi być czysta, posortowana wg rodzajów, zwinięta lub złożona, pozbawiona siatek i sznurków.

  1. Zużyte opony pochodzące z gospodarstw rolnych mogą być odebrane , za odpłatnością , po wcześniejszym osobistym zgłoszeniu i uzgodnieniu przez następującą firmę:

PPHU EKO S.C.

Roman i Współwłaściciele

ul. Myśliwska 2I.

11-300 Biskupiec

tel. 89 715 24 35

 

Mrągowo, dnia 12.05.2020 r.

JG

Załączniki: