Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Analiza stanu gospodarki odpadami

Ogłoszono przez Marcin Banach

Dotyczy: analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo za 2019 rok

Dotyczy: analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo za 2019 rok

Niestety na dzień 30.04.2020 r. nie można sporządzić szczegółowej analizy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo za rok 2019 r., zgodnie z art. 9tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2019, poz. 2010 ze zm.).

Powyższa analiza sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Terminy sporządzenia ww. sprawozdań zostały przesunięte odpowiednio na dzień 30.06.2020 r. i 31.08.2020 r.

Analiza gospodarowania odpadami za rok 2019 zostanie opracowana niezwłocznie po sporządzeniu przez Wójta Gminy Mrągowo r ocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok, przekazywanego marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

 

 

 

Mrągowo 30.04.2020 r.

Sporządziła: Joanna Gajo, podinspektor referatu RBK

Zatwierdził: Wojciech Trawiński, kierownik referatu RBK

Załączniki: