Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.

Ogłoszono przez Marcin Banach

RBK.6840.33.2019 Mrągowo, dnia 07.11.2019r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym znajdującym się na działce Nr 1/4 o pow. 0,0147ha obręb 4 Miasta Mrągowo ul. Brzozowa 24 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Mrągowo. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 246.000,00zł słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych podatek VAT zwolniony.

RBK.6840.33.2019

Mrągowo, dnia 07.11.2019r.

 

WÓJT GMINY MRĄGOWO

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym znajdującym się na działce Nr 1/4 o pow. 0,0147ha obręb 4 Miasta Mrągowo ul. Brzozowa 24 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Mrągowo.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 246.000,00zł słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych podatek VAT zwolniony.

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej, tj. 12.300,00zł słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych.

Dla wymienionej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Mrągowie Księga Wieczysta Nr OL1M/00009859/0. Nieruchomość nie jest obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Zgodnie ze zmianą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mrągowa Terenów Mieszkaniowo-Usługowym, zatwierdzonym uchwała Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XXXVIII/7/2009 z dnia 24 września 2009r. ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 115, poz. 1861) nieruchomość stanowi obszar pod zabudowę usługową – w granicach jednostki 1US planu.

Użytkowanie wieczyste za grunt płatne corocznie do 31 marca każdego roku.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2019roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 grudnia 2019roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 10, od godziny 11.00.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (89) 741-29-24 wew. 206.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i sołectwie, w prasie oraz na stronie internetowej https://bipgmmragowo.warmia.mazury.pl/ w okresie od 07 listopada 2019r. do 11 grudnia 2019r.

 

Załączniki: