Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konsultacje społeczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, których przedmiotem był projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mrągowo.

INFORMACJA

O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH,

 

których przedmiotem był projekt uchwały w sprawie

uchwalenia statutów sołectw Gminy Mrągowo.

 

Na podstawie § 16 uchwały Nr XXXIV/365/14 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 marca 2014 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz. 1515),

 

Wójt Gminy Mrągowo  podaje wyniki przeprowadzonych konsultacji:

 1. Przedmiot konsultacji:

Konsultacjom poddany został projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mrągowo.

 

 1. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 1 do 20 września 2019 r.

 

 1. Przebieg konsultacji:

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały zawierzającym poszczególne statuty sołectw gminy Mrągowo została podana do publicznej wiadomości poprzez:

 1. zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.gminamragowo.net
 2. zamieszczenie na stronie internetowej http://mragowo.warmia.mazury.pl,
 3. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo.

Ponadto projekty statutów wraz z pozostałymi dokumentami dostępne  były w siedzibie  Urzędu  Gminy pok.  Nr 4, w godzinach pracy urzędu, a obwieszczenie o konsultacjach było wywieszone na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Mrągowo.

 

 1. Forma konsultacji:

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski mieszkańcy mogli składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym we wskazanym terminie:

 1. w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo pok. Nr 6,
 2. za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo,
 3. lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: poczta@gminamragowo.pl.

 

 1. Wyniki konsultacji:

W trakcie trwania konsultacji  nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków co do treści przedłożonego do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mrągowo w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mrągowo.

Informacja niniejsza zostanie zamieszczona: 

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.gminamragowo.net
 2. na stronie internetowej Gminy Mrągowo http://mragowo.warmia.mazury.pl,
 3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo.

 

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz   

Załączniki: