Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy

Ogłoszono przez Justyna Bahr

Zarządzenie Nr 106/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 12 czerwca 2019r., w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność na rzecz użytkownika wieczystego

  ZARZĄDZENIE Nr 106/19

Wójta Gminy Mrągowo

                                                                         z dnia 12 czerwca 2019r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność na rzecz użytkownika wieczystego.

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2019r., poz. 506 ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości ( jedn. tekst Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz wykonaniu uchwały Nr X/54/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego  własność Gminy Mrągowo w trybie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

 

                                                                                Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia na rzecz uczestnika wieczystego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mrągowie na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sołectwie położenia nieruchomości, a także na stronie internetowej urzędu bip.gminamragowo.net.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Mrągowie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.J.

Załączniki: