w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu ich poboru.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu ich poboru.

  • Numer aktu XXX/246/09
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez XL/354/10

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

    § 1. Określa się stawkę opłaty miejscowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych na terenie miejscowości określonych uchwałą Nr XVII/129/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej w wysokości 1,80 zł od osoby.

    § 2. Określa się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od młodzieży szkolnej i akademickiej niewymienionej w art. 17 ust. 2 pkt. 5 ustawy, w wysokości 0,90 zł.

    § 3. Obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej powstaje z dniem przybycia do miejscowości, posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach.

    § 4. Osoby podlegające opłacie miejscowej zobowiązane są uiścić opłatę za każdy dzień pobytu:

      1) osoby przebywające w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, hotelach,  campingach, kwaterach prywatnych
           u osób wyznaczonych przez podmiot prowadzący obiekt wczasowy lub turystyczny.

      2) pozostałe osoby przebywające na terenie gminy w Urzędzie Gminy.

    § 5. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa:

1) Obowiązek inkasa opłaty miejscowej ustanawia się na osobach fizycznych i osobach prawnych, którzy w swoich obiektach przyjmują osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych lub turystycznych oraz
na osobach prowadzących meldunki w zakresie ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Mrągowo,

2) Inkasenci na każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej wydają pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach
o rachunkowości budżetowej,

3) Pobrane kwoty opłaty inkasent przekazuje na rachunek Urzędu Gminy Mrągowo raz w miesiącu, do dnia 5-go następnego miesiąca,

4) Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej opłaty,

5) Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29-08-1997r. Ordynacja podatkowa.

    § 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Mrągowo Nr XVIII/137/08 z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu ich poboru oraz Uchwała Rady Gminy Mrągowo
Nr XIX/141/08 z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/137/08 z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu ich poboru.

    § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
       Sławomir Olender