w sprawieokreślenia stawek podatku od środków transportowych.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawieokreślenia stawek podatku od środków transportowych.

  • Numer aktu XXX/245/09
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez XL/353/10

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala co następuje:

§ 1 Określa się wysokośćrocznych stawek podatku od środków transportowych, które wynoszą :


1.    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
       a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                     696 zł
       b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                        1135 zł
       c) powyżej 9 ton                                                                                       1363 zł

2.    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton , w zależności
       od   liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach ) 
Stawka podatku ( w złotych) 
nie mniej niż mniej niż oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inny system zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie   
12 13 632 739
13 14 739 877
14 15 877 1.281
15   1.281 1.430
Trzy osie   
12 17 739 877
17 19 877 1.281
19 21 1.281 1.462
21 23 1.462 1.633
23 25 1.633 1.681
25   1.633 1.681
Cztery osie j i więcej   
12 25 1.462 1.633
25 27 1.633 1.793
27 29 1.793 2.089
29 31 2.089 2.154
31   2.093 2.154

3.    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
       o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :
                                                                                                                                                     1.323

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używaniałącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołupojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa,  ciągnik
balastowy + przyczepa ( w tonach ) 
 Stawka podatku ( w złotych ) 
 nie mniej niż  mniej niż oś jezdna( osie jezdne ) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 Dwie osie   
12 18 1.229 1.335
18 25 1.399 1.516
25 31 1.569 1.686
31   1.963 2.080
Trzy osie   
12 40 1.794 2.078
40   2.340 2.692

5.od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1.288

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadajądopuszczalną masęcałkowitą równą lubwyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą :

        
   
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów :
naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach ) 
 Stawka podatku ( w złotych ) 
Nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
Jedna oś
12 18 580 761
18 25 835 996
25   996 1.272
Dwie osie
12 28 952 1.272
28 33 1.110 1.272
33 38 1.275 1.510
38   1.510 1.925
Trzy osie
12 38 1.169 1.275
38   1.392 1.680


7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
        a)    mniej niż 30 miejsc                                                                                  1.646 zł
        b)    równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                              2.080 zł


§ 2 Traci moc Uchwała Nr XXI/164/2008 Rady GminyMrągowo z dnia19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 190, poz. 2879),


§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender