w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mrągowo na 2012 rok.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mrągowo na 2012 rok.

  • Numer aktu XVI/156/12
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  • Link do publikacji dzienniku urzędowym 2012-04-13
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez XXV/253/13

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mrągowo, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 


Sławomir Olender

 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/156/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 marca 2012 r.

Program zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mrągowo na 2012 rok. 

Postanowienia ogólne: 

§ 1. 1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych, a w szczególności do psów przebywających na terenie Gminy Mrągowo. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mrągowo, 

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mrągowo 

3) zwierzętach domowych– rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,(głównie psy i koty) 

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 

5) programie – należy przez to rozumieć program zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mrągowo. 

6) zabłąkanych zwierzętach rozumie się zwierzęta, które nie potrafią samodzielnie wrócić do właściciela 

7) porzuconych zwierzętach, rozumie się zwierzęta porzucone przez właścicieli zamieszkałych na terenie gminy lub poza nią, 

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Cel i zadania programu 

§ 2. Celem niniejszego Programu jest pomoc zabłąkanym lub porzuconym zwierzętom domowym oraz zapobieganie ich bezdomności poprzez: 

a) zapewnienie zaginionym zwierzętom nowych właścicieli lub miejsca w schronisku dla zwierząt, 

b) odławianie bezdomnych zwierząt, 

c) sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach, 

d) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

e) usypianie ślepych miotów, 

f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 3. 1. Porzucanie zwierząt przez właścicieli jest zjawiskiem szkodliwym społecznie wynikającym z niskiej świadomości. Innym czynnikiem mającym również wpływ na występowanie tego zjawiska jest niekontrolowany rozród zwierząt. Ze względu na wybitnie rolniczy charakter gminy Mrągowo, przypadki porzucenia psów przez mieszkańców gminy są bardzo rzadkie. Występuje natomiast porzucenie zwierząt przez osoby przejeżdżające przez teren gminy. 

2. Porzucone (bezdomne) zwierzęta zostaną odłowione i będą przewiezione do schroniska dla zwierząt. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 4. Po podpisaniu umowy ze schroniskiem, schronisko będzie obligatoryjnie przeprowadzać zabieg sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 5. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

Usypianie ślepych miotów 

§ 6. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt dokonywane będą uśpienia ślepych miotów psów. Uśpieniu podlegać mogą zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. W przypadku gdy właściciel nie ma możliwości zapewnienia nowych opiekunów dla miotu, może wykonać zabieg uśpienia miotu na własny koszt. Uśpienia dokonywać będzie lekarz weterynarii, z którym schronisko zawrze umowę na tego typu usługi. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem dla zwierząt 

§ 7. Pomoc bezdomnym zwierzętom polegać będzie na: 

1. . Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom a w szczególności dla tych, które zostały potrącone przez samochody bądź ucierpiały na skutek innych zdarzeń 

2. Poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom które ucierpiały w skutek zdarzeń losowych. 

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt 

§ 8. W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań: 

1)promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, 

2)uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia, posiadania zwierzęcia. 

1. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych między innymi poprzez zajęcia edukacyjne, ulotki, plakaty, konkursy w tym skierowane do dzieci i młodzieży. 

2. Zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Mrągowo do włączenia w treść programów w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, opieki nad zwierzętami, potrzeba ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, promowanie prawidłowych postaw zachowań w stosunku do zwierząt. 

Postanowienia końcowe 

§ 9. W corocznym budżecie Gminy Mrągowo, uchwalone będą środki finansowe na realizacje zadań własnych wynikających z niniejszego programu. 

 

Jednostkarealizująca 

Środki finansowe(zł) 

Zadania jednostki 

Urząd Gminy Mrągowo 

104.000,00 

1) odławianie (wyłapywanie) bezdomnych, zagubionych i wałęsających się psów z terenu Gminy i ich transport do schroniska ; 
2) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej; 
3) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela; 
4) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym; 
5) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono; 
6) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych; 
7) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
8) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach przez Urząd Gminy Mrągowo; 
9) poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku; 
10) podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy; 
11) egzekwowanie przepisów prawa: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo oraz ustawy o ochronie zwierząt; 
12) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji lub kastracji oraz niezbędnych szczepień zwierząt bezdomnych przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Mój Dom” Bagienice Małe; 
13) oznakowanie zwierząt bezdomnych przebywających i przyjętych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Mój Dom” Bagienice Małe; 
14) usypianie ślepych miotów w schronisku; 
15) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt. 

 

Załączniki

Załączniki