Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

ZARZĄDZENIE Nr 252/20 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 08 września 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich.

Numer aktu: 252/20

Rodzaj aktu: Zarządzenia

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Traci moc: 220/20

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 252/20

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 08 września 2020r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność  w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm. ) oraz wykonaniu uchwały Nr XI/68/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zbycia mienia komunalnego,

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mrągowie na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sołectwie położenia nieruchomości, a także na stronie internetowej urzędu bipgmmragowo.warmia.mazury.pl

§ 3

Traci moc Zarządzenie 220/20 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Mrągowie.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik RBK

Wojciech Trawiński


              Załącznik Nr 1  
              do Zarządzenia Nr 252/20
              Wójta Gminy Mrągowo
              z dnia 08 września 2020r.
                  W Y K A Z       
                 
                     NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY NA WŁASNOŚĆ  
      W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK SĄSIEDNICH
                 
          Studium uwarunkowań      
Lp Położenie nieruchomości Nr  Nr działki Opis i kierunków Forma  Cena Termin wznoszenia 
           zagospodarowania zbycia    
  nieruchomości Księgi Wieczystej powierzchnia nieruchomości przestrzennego  nieruchomości nieruchomości opłat
          Gminy Mrągowo      
1. Użranki OL1M/00011634/4 działka Nr 65/19 o pow. 0,0167ha nieruchomość niezabudowana strefie III ,, Aktywizacji gospodarczej'' o funkcji obszaru: rolnictwo, usługi, produkcja, turystyka sprzedaż na własność 534,00zł słwonie: pięćset trzydzieści cztery złote podatek VAT zwolniony  przed podpisaniem umowy notarialnej
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn.zm. ), wynosi sześć tygodni licząc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu.            
                 
  Podano do publicznej wiadomości:          
  od dnia ………………………....            
  do dnia ………………………...            

Załączniki: