Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zarządzenie nr 256/20 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 09.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Numer aktu: 256/20

Rodzaj aktu: Zarządzenia

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie nr 256/20
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 09.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Wójt Gminy Mrągowo
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, tablicy ogłoszeń miejscowości, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: bip.gminamragowo.net Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Mrągowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mrągowo

mgr Piotr Piercewicz

WJ


Załącznik do Zarządzenia nr 256/20
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 09.09.2020 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Znak sprawy:

RBK.6845.2.11.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Wójt Gminy Mrągowo podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

1.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

Nr działki

Nr KW

Ogółem

Do dzierżawy

1

343/7 obręb Grabowo

OL1M/00012775/1

1,3000 ha

35 m2

Nieruchomość gruntowa, zabudowana (Bi)

Zgodnie ze Studium działka znajduje się w strefie III „Aktywizacji gospodarczej” w obszarze IIIB o funkcji obszaru: rolnictwo, usługi, produkcja, turystyka. Przeznaczenie dzierżawionego terenu pod garaż typu „blaszak”.

Do 3 lat od podpisania umowy

87,05 zł/1ar

Do 15 –go dnia każdego miesiąca

Dzierżawa na wniosek

2. Ustalony czynsz podlega podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I-III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I-III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim. Zmiana czynszu następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli wynajmującego określającego sposób naliczenia z podaniem daty publikacji wskaźników wzrostu cen przez Prezesa GUS złożonego do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego zmianę czynszu.

3. Dzierżawcę obciążają koszty podatku oraz innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

4. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (tj. od dnia 09.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, tablicy ogłoszeń miejscowości, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: bip.gminamragowo.net Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wójt Gminy Mrągowo

mgr Piotr Piercewicz

(WJ)

Załączniki: