w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Mrągowo

  • Numer aktu 2/06
  • Rodzaj aktu Zarządzenia
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007r.
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:§ 1

1. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego następująco:

A. Grunty rolne pod uprawy rolne powyżej 10 arów

Rodzaj gruntu Stawka czynszu za 1 ar powierzchni w zł Okres płatności
kl. I 2,93 zł/1 ar rocznie
kl. II 2,83 zł/1 ar rocznie
kl. III 2,72 zł/1 ar rocznie
kl. IV 2,61 zł/1 ar rocznie
kl. V 2,20 zł/1 ar rocznie
kl. VI 1,24 zł/1 ar rocznie

B. Działki przeznaczone:

Na cele: netto zł VAT 22% brutto /1 ar
uprawy jednoroczne, grunt o powierzchni nie przekraczającej 10 arów 9,20 2,02 11,22 zł rocznie
rekreacyjne 129,41 28,47 157,88 zł rocznie
pod garaże 53,94 11,87 65,81 zł miesięcznie
składowe, szopki, czynsz nie mniej niż 20,00 zł brutto

7,53 1,66 9,19 zł rocznie
handlowe, usługowe, rzemieślnicze, magazynowe, związane z działalnością gospodarczą 12,75 2,81 15,56 zł miesięcznie
dojazd do działki 35,65 7,84 43,49 zł rocznie
pod działalność gospodarczą prowadzoną na G4W 539,39 118,67 658,06 zł miesięcznie


C. Ustala się miesięczne stawki czynszu dzierżawnego za 1m2 gruntu nie zabudowanego, stanowiącego własność komunalną Gminy Mrągowo, przeznaczonego na postawienie tablicy reklamowej jedno – lub dwustronnej o powierzchni:

Pow. tablicy Netto VAT 22% brutto
do 1,00 m2 15,68 zł 3,45 zł 19,13 zł
do 1,50 m2 20,91 zł 4,60 zł 25,51 zł
do 2,00 m2 26,13 zł 5,75 zł 31,88 zł
do 4,00 m2 31,36 zł 6,90 zł 38,26 zł
powyżej 4,00 m2 41,81 zł 9,20 zł 51,01 zł

D. Ustala się miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za umieszczenie tablicy reklamowej w przestrzeni w celach artystycznych, reklamowych i promocyjnych w wysokości 31,36 zł za m2 powierzchni tablicy powiększone o podatek VAT 22%.

§ 2

Stawki czynszu dzierżawnego podlegają podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I - III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I – III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.

§ 3

Stawki czynszu dzierżawnego obowiązujące w umowach dzierżawy, zawartych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, podlegają podwyższeniu zgodnie z zapisami umów, tj., co roku w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia wydzierżawiającego, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I - III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I – III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.

§ 4

Wymienione w § 1 stawki czynszu dzierżawnego obejmują teren całej gminy.


§ 5

Dla emerytów i rencistów, których źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, stawki czynszu wymienione w § 1 ust. 1 pkt. A i B – obniża się o 50 %.

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 331/2006 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 05.01.2006r.,w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne gminy Mrągowo. Stawki czynszu określone tym zarządzeniem obowiązują do czasu rozwiązania umów zawartych na czas określony z upływem terminu, na który zostały zawarte.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007r.
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy KrasińskiW.J.