w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

  • Numer aktu XXV/213/09
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogło
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez X/82/15

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

 

§1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XV/114/08 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 65 poz. 1280, zm. z 2009r. Nr 41 poz. 671) wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. W § 7 ust 2 dodaje się zapis oznaczony jako lit. e w brzmieniu:

     „e) współpraca z powiatowym urzędem  pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych

          miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.”

 

2. W § 7 ust. 3 dodaje się zapis oznaczony jako lit. r w brzmieniu:

   „r.) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.”

 

3. W § 7 ust. 4 dodaje się zapisy oznaczone jako lit. g i h w brzmieniu:

   „g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania

        cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

    h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania

       cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                             Sławomir Olender