Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer aktu: XII/100/15

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-11-25

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : XVII/119/19 , XVII/119/19

Traci moc: XXI/216/12

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane przez właścicieli nieruchomości z góry, raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

1) za I kwartał roku w terminie do 15 lutego

2) za II kwartał roku w terminie do 15 maja

3) za III kwartał roku w terminie do 15 sierpnia

4) za IV kwartał roku w terminie do 15 listopada.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi należna od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszczana będzie:

1) za rok 2016 - w terminie 14 dniu od dnia złożenia deklaracji

2) za rok 2017 i kolejne – z góry za cały rok do 15 kwietnia.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania gotówką w punkcie kasowym w Urzęd Gminy w Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mrągowo.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/216/12 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Olender


 
Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) i odbiorem od dnia 01.01.2016 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opracowany został projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowelizacją ustawy doprecyzowała zapisy dotyczące terminu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dodała ust. 3b w art. 6j ww. ustawy.

Zatem w projekcie uchwały uszczegółowiono datę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którą należy wnosić z góry do 15 dnia każdego drugiego miesiąca kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy oraz ustalono termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

 
 
 

Wójt Gminy


Jerzy Krasiński