w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

  • Numer aktu 101/15
  • Rodzaj aktu Zarządzenia
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie 2015-06-22
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mrągowie na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sołectwie położenia nieruchomości, a także na stronie internetowej urzędu bip.gminamragowo.net.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Mrągowie.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kierownik RBK
Wojciech Trawiński
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński
D.J.
              Załącznik Nr 1  
              do Zarządzenia Nr 101/15
              Wójta Gminy Mrągowo  
              z dnia 22 czerwca 2015r.
          W Y K A Z      
      NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY NA WŁASNOŚĆ  
        W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  
                 
          Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo      
Lp Położenie nieruchomości Nr Nr działki Opis Forma cena Termin wznoszenia
          zbycia    
  nieruchomości KW powierzchnia nieruchomości nieruchomości nieruchomości opłat
               
1. Śniodowo OL1M/00010457/2 działka Nr 10/36 o pow. 0,0436ha nieruchomość niezabudowana strefie II ,, Krajobrazowa'' obejmującej tereny objęte ochroną krajobrazu, w obszarze IIB o funkcji: turystyka, rolnictwo. sprzedaż na własność 16.524,00zł słownie: szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote przed podpisaniem umowy notarialnej
2. Śniodowo OL1M/00010458/9 działka Nr 10/37 o pow. 0,0433ha nieruchomość niezabudowana sprzedaż na własność 16.411,00zł słownie: szesnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych przed podpisaniem umowy notarialnej
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm. ), wynosi sześć tygodni licząc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu.          
                 
  Podano do publicznej wiadomości:   Zatwierdzam      
  od dnia ………………………....   Kierownik RBK      
  do dnia ………………………...   Wojciech Trawiński