Wersja obowiązująca z dnia

RBK.6840.14.2022 Mrągowo, dnia 17.11.2022r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 67/2 o powierzchni 0,2325ha położonej w obrębie Bagienice

RBK.6840.14.2022

Mrągowo, dnia 17.11.2022r.

 

WÓJT GMINY MRĄGOWO

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 67/2 o powierzchni 0,2325ha położonej w obrębie Bagienice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00011278/0.

Opis nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Uzbrojenie nieruchomości w media oraz infrastrukturę jest dobre. Działka leży na obszarze, do którego poza drogą, doprowadzono: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjną, sieć elektryczną, sieć telekomunikacji (telefoniczną). Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Przeznaczenie nieruchomości: Działka Nr 67/2 położona w obrębie Bagienice, nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo działka znajduje się w strefie IV A ,,Podmiejska’’ obejmująca tereny w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Mrągowa.

Cena wywoławcza: 153.101,00zł ( słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto jeden złotych ) podatek VAT zwolniony.

Wysokość wadium: 15.310,10zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych 10/100).

WARUNKI PRZETARGU

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 10, od godziny 11.30.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa.

3. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego.

4. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do licytacji nabycia oznaczonej w pełnomocnictwie nieruchomości.

5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

6. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych – klauzula dostępna w Urzędzie Gminy Mrągowo lub na stronach internetowych jako załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

8. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 17 grudnia 2022 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mrągowo nr 29 1160 2202 0000 0000 6193 6140. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz numer ewidencyjny nieruchomości. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

9. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

10. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena.

11. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.

14. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Mrągowo tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Mrągowo.

15. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mrągowo, w pokoju nr 10 bądź pod numerem telefonu 89 741 29 24 wew. 207.

17. Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie oraz w prasie i na stronie internetowej bipgmmragowo.warmia.mazury.pl od 17 listopada 2022r. do 20 grudnia 2022r.

Wójt Gminy Mrągowo

mgr Piotr Piercewicz

Załączniki:

- Oświadczenie o licytacji do majątku osobistego bądź zgoda współmałżonka na licytacje;

- Oświadczenie o zapoznaniu się ze tanem faktycznym, prawnym i granicami nieruchomości;

- Oświadczenie RODO;

- Dane uczestnika przetargu.

………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………..

Mrągowo, dnia ……………..………

Imię / Nazwisko/ Adres/

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………........

oświadczam, że wyrażam zgodę na przystąpienie przez mojego męża/żonę do ……………… przetargu ustnego nieograniczonego/ograniczonego na zakup działki nr ewid. ………….................................................................obręb …………………………………,
Nr KW OL1M/00011278/0 i upoważniam do licytacji ceny nabycia.

………………………….

Podpis

………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………..

Mrągowo, dnia ……………..………

Imię / Nazwisko/ Adres/

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………........

oświadczam, że licytowana cena nabycia działki nr ewid. ………….................................................................obręb …………………………………,
Nr KW OL1M/00011278/0 w przypadku jej nabycia nastąpi do majątku osobistego..

………………………….

podpis

Imię i Nazwisko: ……………………………..……..

numer PESEL: ……………………………………...

adres zamieszkania: ……………………………………..…………….

…………………………………

OŚWIADCZENIE

 

Osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu nieograniczonym/ograniczonym na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mrągowo o numerze ewidencyjnym …….............
o pow. …………………………ha, obręb ………………………………………………………,
Nr KW OL1M/00011278/0.

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem się ze stanem faktycznym
i prawnym oraz z granicami nieruchomości objętej przetargiem i nie będę występował(a)
z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży

 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………… ………………………………………….

Miejscowość, data (czytelny podpis)

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mrągowo, z siedzibą w Mrągowie , ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (iod@warmiainkaso.pl) lub telefonicznie; 517109217.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

o wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

o realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Mrągowo przetwarzają dane osobowe dla których jest Administratorem.

6. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

o prawo dostępu do danych osobowych,

o prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

o prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

o prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

o prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,

o prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

o prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Zapoznałem się z w/w informacjami dotyczącymi udostępnionych przeze mnie danych osobowych oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w w/w celach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją ww. umowy. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałam poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

…………………………… ………………………………………

miejscowość, data czytelny podpis uczestnika przetargu

 

DANE UCZESTNIKA PRZETARGU

Na podstawie §6a3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.),

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że będę uczestnikiem przetargu na zakup działki nr ewid. …………………….
o pow. ………………….…………. ha, obręb ………………………………………………………. gmina Mrągowo

stanowiącej własność Gminy Mrągowo na podstawie KW Nr OL1M/00011278/0,

objętej przetargiem ……………………………………………………………..................................

z dnia ………………………

jako: (należy zaznaczyć i ewentualnie wypełnić)

1) uczestnik przetargu będący osobą fizyczną

2) przedstawiciel uczestnika przetargu ....................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika przetargu)

3) Osoba uprawniona do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej2 …………………………………………………………………………………………………
( nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………
imię (imiona) i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………
numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
lub
numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego

…………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………………
adres do doręczeń

…………………………………………………………………………………………………………………………
adres elektroniczny

…………………. …………...…………..…………… miejscowość, data czytelny podpis uczestnika przetargu

Załączniki