Wersja obowiązująca z dnia

Informacja Wójta Gminy Mrągowo RBK.6232.26.2022 Wójt Gminy Mrągowo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Mrągowo na okres od l października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku

Informacja Wójta Gminy Mrągowo

RBK.6232.26.2022

Wójt Gminy Mrągowo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Mrągowo na okres od l października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku, w związku z czym właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy ( firmy, instytucje, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe itp. ) w terminie do 12 sierpnia 2022 r. mogą złożyć do Wójta Gminy Mrągowo pisemne oświadczenie:

a) odwołujące wyłączenie z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Mrągowo, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z sytemu na podstawie oświadczenia,

b) wyłączające z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Urząd Gminy Mrągowo. W oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie o wyłączeniu się z systemu gospodarowania odpadami przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, skuteczne będzie, przez cały okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych tj. od 01.10.2022 r. do 31.12.2023 r. bez możliwości wcześniejszego odwołania.

Mrągowo 06.06.2022 r./JG

Załączniki