Wersja obowiązująca z dnia

OA.0002.7.2022 Mrągowo, dnia 17.05.2022r. O G Ł O S Z E N I E Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 25 maja 2022r. (środa) LV Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - sala Nr 1. Początek obrad o godz. 10:00.

OA.0002.7.2022

Mrągowo, dnia 17.05.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r.
poz. 559) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana
na dzień 25 maja 2022r. (środa) LV Sesja Rady Gminy Mrągowo.

Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - sala Nr 1.

Początek obrad o godz. 10:00.

PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE:

1. Otwarcie i ogłoszenie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy,

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Mrągowo z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok,

6. Sprawozdanie z realizacji w latach 2020-2021 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mrągowo na lata 2016-2025 (raport monitoringowy),

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,

2) udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego na realizację zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo – granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 3+300 do km 5+500”,

3) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mrągowo,

4) zbycia mienia komunalnego,

5) zmieniająca Uchwałę Nr XXV/190/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Mrągowo oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminów i miejsca składania deklaracji, zmieniona uchwałą nr XXXII/238/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Mrągowo oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminów i miejsca składania deklaracji,

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego
w obrębie geodezyjnym Polska Wieś, gmina Mrągowo,

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie „Góry Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo,

8) przekazania środków finansowych dla Powiatu Mrągowskiego na realizację zadania pn. „Zakup nowych łódek klasy Optimist dla Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie,

9) przekazania środków finansowych w ramach Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednego pojazdu służbowego oznakowanego segment C z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie,

10) zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2022–2037,

11) zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 rok,

8. Interpelacje i zapytania radnych,

9. Wolne wnioski i informacje,

10. Zakończenie obrad sesji.