Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 437/22 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2022

Zarządzenie Nr 437/22

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 10 marca 2022 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2022

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w związku z pkt. V załącznika do Zarządzenia Nr 310/21 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2022 w zakresie:

a) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu postanawiam przyznać dotację:

 •  Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w kwocie – 4.000,00 zł,
 •  Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony w kwocie – 4.000,00 zł,
 •  Stowarzyszeniu Luz Grupa w kwocie – 5.000,00 zł,
 •  Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy AS MRĄGOWO w kwocie – 4.000,00 zł,
 •  Stowarzyszeniu Klub Tenisowy „GEM” Mrągowo – 4.000,00 zł
 •  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Fight Club Mrągowo – 3.000,00 zł
 •  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Mini Soccer Academy – 3.000,00 zł,
 •  Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „CZOS” – 3.000,00 zł,
 • Miejskiemu Klubowi Sportowemu Mrągowia Mrągowo – 3.000,00 zł.

b) Nauki, edukacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego postanawiam przyznać dotację:  

 •  Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES” w Mrągowie w kwocie – 4.000,00 zł,
 • Fundacji Inkubator Kreatywności – 3.000,00 zł,
 • Stowarzyszenie „NASZ WYSZEMBORK” – 4.000,00 zł
 • Kołu Gospodyń Wiejskich Juksty Muntowo – 1.500,00 zł,
 • Fundacji Fructus – 3.000,00 zł,
 • Fundacji Centrum Promocji Rękodzieła AKTIVECO – 2.000,00 zł,
 • Stowarzyszeniu Miłośników Kosewa i Probarku – 4.000,00 zł.

c) Wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa przyznaję dotację: 

  ● Fundacji Inkubator Kreatywności – 2.000,00 zł.

d) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przyznaję dotację: 

  ● Mrągowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku – 3.000,00 zł.

2. Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.

§ 2

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo.

 

                                                                                                         

Wójt Gminy Mrągowo

                                                                       (-) Piotr Piercewicz

 

 

M.P.

Załączniki

 • Zarządzenie
  format: word, rozmiar: 38.5 KB, data dodania: