Wersja obowiązująca z dnia

OA.0002.6.2022 Mrągowo, dnia 20.04.2022r. O G Ł O S Z E N I E  Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 27 kwietnia 2022r. (środa) LIV Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - sala Nr 1. Początek obrad o godz. 10:00

OA.0002.6.2022                                                                               Mrągowo, dnia 20.04.2022r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r.
poz. 559) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana
na dzień 27 kwietnia 2022r. (środa) LIV Sesja Rady Gminy Mrągowo.

Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - sala Nr 1.

Początek obrad o godz. 10:00.

PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE:

 1. Otwarcie i ogłoszenie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji Rady Gminy,
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Mrągowo za rok 2021,
 2. powierzenia Gminie prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
 3. zbycia mienia komunalnego,
 4. zbycia mienia komunalnego,
 5. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mrągowo,
 6. zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2022–2037,
 7. zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2022 rok,
 1. Interpelacje i zapytania radnych,
 2. Wolne wnioski i informacje,
 3. Zakończenie obrad sesji.