Informacja Wójta Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Gospodarka odpadami
Wersja z dnia

Informacja Wójta Gminy Mrągowo

Informacja Wójta Gminy Mrągowo

Wójt Gminy Mrągowo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Mrągowo na okres od l stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, w związku z czym właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy ( firmy, instytucje, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe itp. ) w terminie do 30 listopada 2021 r. mogą złożyć do Wójta Gminy Mrągowo pisemne oświadczenie:

a) odwołujące wyłączenie z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Mrągowo, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z sytemu na podstawie oświadczenia,

b) wyłączające z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Urząd Gminy Mrągowo. W oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie o wyłączeniu się z systemu gospodarowania odpadami przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, skuteczne będzie, przez cały okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. bez możliwości wcześniejszego odwołania.

Mrągowo 21.09.2021 r.

Załączniki