GMINNY KONKURS „MOJA POSESJA –MOJA WIEŚ ”2021”

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogloszenia
Wersja z dnia

GMINNY KONKURS „MOJA POSESJA –MOJA WIEŚ ”2021”

GMINNY KONKURS

„MOJA POSESJA –MOJA WIEŚ ”2021”

REGULAMIN KONKURSU

Warunkiem udziału w konkursie jest regulowanie należności w Urzędzie Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi i potwierdzenie wywozu nieczystości płynnych z firmą posiadającą stosowne zezwolenie

 

I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest poprawa stanu sanitarnego, estetycznego gospodarstw, posesji, wsi oraz propagowanie zasad ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami.

II Organizatorzy:

Urząd Gminy Mrągowo, przedstawiciele Rady Gminy Mrągowo

III Zasady konkursu:

Konkurs rozgrywany jest w sześciu kategoriach:

1. Wieś

2. Nieruchomość wiejska

3. Wspólnoty mieszkaniowe

4. Gospodarstwo Rolne

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie, które należy dokonać do 10 sierpnia 2021r. na kartach konkursowych dostępnych u sołtysa wsi i w Urzędzie Gminy Mrągowo (pok. nr 9) w godzinach pracy urzędu.

Jeżeli w danej kategorii nie wpłynie co najmniej 5 zgłoszeń, kategoria nie zostanie otwarta.

W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci, którzy zajęli I miejsce w poprzednich edycjach w okresie dwóch lat, a po tym okresie nie podnieśli poziomu w wyglądzie i funkcjonowaniu posesji oraz uczestnicy poprzednich 2 edycji jeśli nie dokonali wkładu w wygląd posesji.

IV Czas trwania i przebieg konkursu:

1. Konkurs trwać będzie od 26 lipca do 10 sierpnia 2021r.

2. Zasady organizacyjne i kryteria oceny zostały opracowane z myślą o promowaniu prac przynoszących znaczny postęp w estetyce wsi oraz ochrony środowiska Gminy Mrągowo.

3. Podczas trwania konkursu przeprowadzona zostanie lustracja w terminie trwania konkursu, po zawiadomieniu sołtysa wsi.

3.1. Podczas lustracji ocenione zostaną następujące elementy:

· włożony wkład własny w wygląd ocenianych podmiotów

  • wrażenia wizualne i estetyczne

· zagospodarowanie terenu zielenią ( tzw. mała architektura)

  • ciekawe rozwiązania architektoniczne

· teren wsi –czystość i stan estetyczny obiektów użyteczności publicznej- (przystanki autobusowe, parkingi, place zabaw, boiska wiejskie, plaże, tereny przykościelne) zaangażowanie mieszkańców wsi w zadbanie i rozwój swojej miejscowości

3.2. Skala ocen kształtuje się następująco:

Pkt. 0 -3 mierna

4 – 6 dobra

7 -10 bardzo dobra

3.3. Elementy punktowane wskazano w poniższej tabeli:

Kategoria

Czystość, estetyka, wykoszenie trawników

Zagospodarowanie terenu: altanki, huśtawki

Ogródek warzywny, sad

Teren rekreacyjny, wypoczynkowy

Wieś

       

Nieruchomość wiejska

       

Wspólnota mieszkaniowa

       

Gospodarstwo rolne

       

Najwyższa ocena wskaże laureatów konkursu.

V. 1. Wizytacja posesji nastąpi raz w trakcie konkursu

2. Podsumowanie konkursu odbędzie się we 04 września 2021 r.

 

VI. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiadają:

1. Wojciech Trawiński

2. Anna Łukasik

3. Małgorzata Machaj

VI. Skład Komisji:

1. Piotr Piercewicz

2. Wiesław Szarek

3. Danuta Szczerba

4. Marianna Grzesiak

5. Wojciech Trawiński

6. Anna Łukasik

7. Małgorzata Machaj

8. Małgorzata Chojnicka

VII. Nagrody:

· Laureaci zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

· Dla najlepszych wsi i posesji przewidziane są dyplomy i wyróżnienia.

· Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podziękowanie za udział.

Załączniki