Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XL/318/21 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała Nr XL/318/21

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 28 czerwca 2021r.

 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, Rada Gminy Mrągowo uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie załatwienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Wiesław Szarek

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/318/21

Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 czerwca 2021r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Instytut Strategie 2050
warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

W dniu 17.04.2021r. drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Mrągowo została złożona petycja przez Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Petycja była przedmiotem posiedzenia stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mrągowo na posiedzeniu w dniu 9 czerwca br.

Instytut Strategie 2050 wnioskuje, by zmienić uchwałę o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrągowo poprzez dodanie zapisu zgodnie z którym Wójt Gminy będzie mógł przyznać lokal mieszkalny:

· osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

· osobom opuszczającym domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze

bez konieczności badania ich dochodów, czy sytuacji mieszkaniowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (art. 21 ust. 3 pkt 1) zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać
w szczególności wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie
w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu
.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Mrągowo w rozdziale 2 Uchwały
Nr XXIV/180/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrągowo, określiła wysokość dochodu dla osób ubiegających się o najem lokali komunalnych.

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1 i 6a ustawy o ochronie praw lokatorów (…)Rada Gminy w ww. uchwale o zasadach wynajmowania wzięła pod uwagę warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

Jak również zgodnie z naszą uchwałą pełnoletnie osoby opuszczające dom dziecka lub rodzinę zastępczą, które nie mają możliwości zamieszkania w swoich rodzinnych domach, po spełnieniu kryterium dochodowego mają pierwszeństwo do zawarcia umowy.

Zatem, Rada Gminy w pełni wyczerpała zapisy ustawy, dlatego po wnikliwej analizie Komisja nie widzi potrzeby zmiany postanowień uchwały.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Wiesław Szarek