Uchwała Nr XL/318/21 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
petycje
Wersja z dnia

Uchwała Nr XL/318/21 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała Nr XL/318/21

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 28 czerwca 2021r.

 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, Rada Gminy Mrągowo uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie załatwienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Wiesław Szarek

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/318/21

Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 czerwca 2021r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Instytut Strategie 2050
warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

W dniu 17.04.2021r. drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Mrągowo została złożona petycja przez Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Petycja była przedmiotem posiedzenia stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mrągowo na posiedzeniu w dniu 9 czerwca br.

Instytut Strategie 2050 wnioskuje, by zmienić uchwałę o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrągowo poprzez dodanie zapisu zgodnie z którym Wójt Gminy będzie mógł przyznać lokal mieszkalny:

· osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

· osobom opuszczającym domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze

bez konieczności badania ich dochodów, czy sytuacji mieszkaniowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (art. 21 ust. 3 pkt 1) zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać
w szczególności wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie
w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu
.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Mrągowo w rozdziale 2 Uchwały
Nr XXIV/180/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrągowo, określiła wysokość dochodu dla osób ubiegających się o najem lokali komunalnych.

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1 i 6a ustawy o ochronie praw lokatorów (…)Rada Gminy w ww. uchwale o zasadach wynajmowania wzięła pod uwagę warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

Jak również zgodnie z naszą uchwałą pełnoletnie osoby opuszczające dom dziecka lub rodzinę zastępczą, które nie mają możliwości zamieszkania w swoich rodzinnych domach, po spełnieniu kryterium dochodowego mają pierwszeństwo do zawarcia umowy.

Zatem, Rada Gminy w pełni wyczerpała zapisy ustawy, dlatego po wnikliwej analizie Komisja nie widzi potrzeby zmiany postanowień uchwały.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Wiesław Szarek