Zarządzenie Nr 319/21 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2021

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Konkurs ofert
Wersja z dnia

Zarządzenie Nr 319/21 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2021

Zarządzenie Nr 319/21

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z pkt. V załącznika do Zarządzenia Nr 310/21 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo

w roku 2021 w zakresie:

a) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu postanawiam przyznać dotację:

 • Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w kwocie – 4.000,00 zł,
 • Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony w kwocie – 4.000,00 zł,
 • Stowarzyszeniu Luz Grupa w kwocie – 7.000,00 zł,
 • Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy AS MRĄGOWO w kwocie – 4.000,00 zł,
 • Stowarzyszeniu Klub Tenisowy „GEM” Mrągowo – 4.000,00 zł
 • Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Fight Club Mrągowo – 2.000,00 zł
 • Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Mini Soccer Academy – 3.000,00 zł,
 • Mrągowskie Towarzystwo Regatowe – 3.000,00 zł.

b) Nauki, edukacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego postanawiam przyznać dotację:

 • Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES” w Mrągowie w kwocie – 4.000,00 zł,
 • Fundacji Inkubator Kreatywności – 2.000,00 zł,
 • Stowarzyszenie „NASZ WYSZEMBORK” – 3.000,00 zł
 • Kołu Gospodyń Wiejskich Juksty Muntowo – 1.500,00 zł,
 • Fundacji Fructus – 2.500,00 zł.

c) Wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa przyznaję dotację:

 • Fundacji Inkubator Kreatywności – 2.000,00 zł

d) Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej przyznaję dotację:

 • Mrągowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku – 2.000,00 zł

2. Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.

§ 2

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo.

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz

MP