Wersja obowiązująca z dnia

Mrągowo, dnia 23.02.2021 r. Znak sprawy: RBK.6845.9.2021 WÓJT GMINY MRĄGOWO O G Ł A S Z A Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Mrągowo, zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 445/1 o pow. 18 168 m2 położonej w obrębie Probark zapisanej w księdze wieczystej nr OL1M/00011244/3.

Mrągowo, dnia 23.02.2021 r.

Znak sprawy:

RBK.6845.9.2021

Wójt Gminy Mrągowo

O g ł a s z a

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Mrągowo, zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 445/1 o pow. 18 168 m2 położonej w obrębie Probark zapisanej w księdze wieczystej nr OL1M/00011244/3.

 

Działka ewidencyjna nr 445/1 obręb geodezyjny Probark, gmina Mrągowo położona jest na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie Probark gmina Mrągowo uchwalonym Uchwałą Nr VI/34/98 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 30 grudnia 1998 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 6 z dnia 05 lutego 1999 r. poz. 33, zmienionym Uchwałą Nr VII/67/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 105 z dnia 29 lipca 2011 poz. 1747 oraz zmienionym Uchwałą Nr XV/129/15 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 08 lutego 2016 r. poz. 705

- oznaczenie na rysunku planu: 1U, 1UTp, 1ZN, U, USz, 1KX, ZP, ZPk, ZL

- przeznaczenie terenu:

1U – teren zabudowy

1UTp – teren plaży

1ZN – tereny zieleni

U – usługi

USz – urządzenia sportów zimowych

1KX – ciągi pieszo-rowerowe

ZP – zieleń parkowa

ZPk – parki krajobrazowe

ZL – parki leśne

 

Wyżej wymieniona nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację zieleni.

Okres dzierżawy: 10 lat od podpisania umowy (Uchwała nr XXXIV/258/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28.12.2020 r.)

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny: 369,37 zł netto

Do wylicytowanego rocznego czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT 23%

Minimalne postąpienie wynosi 31,00 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 31.03.2021 R. O GODZ. 1100

W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY POK. NR 10

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Oferent zainteresowany dzierżawą przed przystąpieniem do przetargu zapoznany zostanie
z regulaminem przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Mrągowo (Zarządzenie nr 311/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 18.08.2017 r.).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował stawkę czynszu wyższą od stawki wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

Warunkiem udziału w przetargu JEST WPŁATA WADIUM

Wysokość wadium: 369,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

Wadium należy wpłacić w walucie polskiej na konto Urzędu: Bank Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 najpóźniej do dnia 26.03.2021 r.

- w formie przelewu lub wpłaty na rachunek w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26.03.2021 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu,

- w gotówce wpłaconej w kasie Urzędu Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A pok. nr 15
w godzinach otwarcia kasy tj. od 815 do 1400 najpóźniej w dniu 26.03.2021 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.

W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy następuje przepadek wadium.

WARUNKI DZIERŻAWY

Określone zostały w projekcie umowy dzierżawy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A pok. nr 9 tel. 89 7412924 wew. 204 lub pok. nr 10 tel. 89 7412924 wew. 206, w godzinach od 800 do 1500

Wójt Gminy Mrągowo

mgr Piotr Piercewicz

WJ

Załączniki