Zarządzenie Nr 318/21 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań własnych Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Komisja konkursowa
Wersja z dnia

Zarządzenie Nr 318/21 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań własnych Gminy Mrągowo

Zarządzenie Nr 318/21

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 19 lutego 2021 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań własnych Gminy Mrągowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 załącznika do Uchwały Nr XXIII/248/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert na realizację w 2021 roku zadań własnych Gminy Mrągowo, złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 27 stycznia 2021 roku w składzie:

1. Lucyna Kamińska - przewodnicząca komisji – przedstawiciel Wójta Gminy Mrągowo,

2. Danuta Małkowska – z-ca przewodniczącej komisji – przedstawiciel Wójta Gminy Mrągowo,

2. Michał Przeperski – sekretarz komisji - przedstawiciel Wójta Gminy Mrągowo.

§ 2

Ustalam Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mrągowo

 

(-) Piotr Piercewicz

M.P.

Załącznik do Zarządzenia Nr 318./21

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 19 lutego 2021 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Zadaniem komisji jest zaopiniowanie pod względem merytorycznym Wójtowi Gminy Mrągowo ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 27 stycznia 2021 roku na mocy zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo Nr 310/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku.

2. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert dokonują członkowie komisji konkursowej – przedstawiciele Wójta.

3. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty.

4. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

5. Zebranie komisji zwołuje Przewodniczący komisji po uprzednim zawiadomieniu Wójta Gminy Mrągowo o złożeniu ofert na realizację zadań własnych.

6. Komisja rozpatrując każdą ofertę pod względem merytorycznym będzie brała w szczególności:

  • ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, który złożył ofertę,
  • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,
  • ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub inne podmioty będą realizować zadanie publiczne,
  • ocenę zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
  • ocenę planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
  • analizę i ocenę realizacji zleconych podmiotowi zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowość i rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7. Komisja sporządza protokół z postępowania, który wraz z listą zakwalifikowanych ofert i propozycją podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, przedkłada Wójtowi celem zatwierdzenia.

8. W przypadku nie udzielenia przez oferenta informacji w podanym przez komisję terminie oferta zostanie odrzucona.

9. Po zakończeniu prac, przedłożeniu opinii oraz propozycji podziału środków Wójtowi Gminy Mrągowo, komisja ulega rozwiązaniu.

Załączniki