WÓJT GMINY MRĄGOWO OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Mrągowo,

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogłoszenia na dzierżawę nieruchomości
Wersja z dnia

WÓJT GMINY MRĄGOWO OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Mrągowo,

Mrągowo, dnia 28.09.2020 r.

Znak sprawy:

RBK.6845.52.2020

Wójt Gminy Mrągowo

O g ł a s z a

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Mrągowo, zapisanych w ewidencji gruntów jako działki:

1. Nr 475 obręb Probark o pow. 8,5300 ha (Księga Wieczysta Nr OL1M/00011244/3) zabudowanej budynkiem schroniska turystycznego o powierzchni użytkowej 548,79 m2 oraz budowlami sportów zimowych.

Zgodnie z miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego „Góra Czterech Wiatrów” uchwalonym uchwałą Nr VI/34/98 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30.12.1998 r. zmienionym Uchwałą Nr VII/67/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20.06.2011 r. i Uchwałą Nr XV/129/15 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30.12.2015 r. nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolami: 2KD – droga dojazdowa, 1KX – ciągi pieszo rowerowe, ZP – zieleń parkowa, USz – urządzenia sportów zimowych, U – usługi (przeznaczenie podstawowe: obiekty obsługujące tereny sportowe), 1U – tereny zabudowy usługowej (przeznaczenie podstawowe: obiekty usługowe z miejscami noclegowymi obsługujące tereny sportowe).

 

2. Część o pow. 0,44 ara z działki nr 456/2 obręb Probark (Księga Wieczysta Nr OL1M/00011244/3), nieruchomość zabudowana budynkiem technicznym wyciągów narciarskich o pow. 36 m2.

Zgodnie z miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego „Góra Czterech Wiatrów” uchwalonym uchwałą Nr VI/34/98 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30.12.1998 r. zmienionym Uchwałą Nr VII/67/11 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20.06.2011 r. i Uchwałą Nr XV/129/15 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30.12.2015 r. nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolami: ZL – parki leśne, ZPk – parki krajobrazowe, ZN+K – parkingi nieurządzone, ZN+U – zieleń niska urządzona + punkt widokowy, 1ZP – teren zieleni urządzonej, 2ZP – teren zieleni urządzonej, 2U – tereny zabudowy usługowej, 3U – tereny zabudowy usługowej.

3. Część o pow. 22,07 ara z działki 445/1 obręb Probark (Księga Wieczysta Nr OL1M/00011244/3), nieruchomość niezabudowana.

Nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolami: 1U – tereny zabudowy usługowej, 1UTp – tereny plaży ogólnodostępnej, 1ZN – tereny zieleni naturalnej, U – usługi, USz – urządzenia sportów zimowych, 1KX – ciągi pieszo-rowerowe, ZP – zieleń parkowa, ZPk – parki krajobrazowe, ZL – parki leśne.

Wyżej wymienione nieruchomości zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze usługi sportowo-turystyczne .

Okres dzierżawy: 10 lat od podpisania umowy (Uchwała Nr XXIV/182/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 marca 2020 r.)

Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny: 1.470,86 zł netto

Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT 23%

Minimalne postąpienie wynosi 15 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 30.10.2020 R. O GODZ. 1300

W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY POK. NR 10

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Oferent zainteresowany dzierżawą przed przystąpieniem do przetargu zapoznany zostanie z regulaminem przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Mrągowo (Zarządzenie nr 311/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 18.08.2017 r.).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował stawkę czynszu wyższą od stawki wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

Warunkiem udziału w przetargu JEST WPŁATA WADIUM

Wysokość wadium: 1.470,86 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych 86/100)

Wadium należy wpłacić w walucie polskiej na konto Urzędu: Bank Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 najpóźniej do dnia 23.10.2020 r.

- w formie przelewu lub wpłaty na rachunek w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 23.10.2020 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu,

- w gotówce wpłaconej w kasie Urzędu Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A pok. nr 15 w godzinach otwarcia kasy tj. od 815 do 1400 najpóźniej w dniu 23.10.2020 r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.

W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy następuje przepadek wadium.

WARUNKI DZIERŻAWY

Określone zostały w projekcie umowy dzierżawy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A pok. nr 9 tel. 89 7412924 wew. 204 lub pok. nr 10 tel. 89 7412924 wew. 206, w godzinach od 800 do 1500

Wójt Gminy Mrągowo

mgr Piotr Piercewicz

WJ

Załączniki