RBK.6840.29.19/20 Mrągowo, dnia 03.07.2020 r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.
Wersja z dnia

RBK.6840.29.19/20 Mrągowo, dnia 03.07.2020 r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

Mrągowo, dnia 03.07.2020r.

RBK.6840.29.19/20

 

WÓJT GMINY MRĄGOWO

 

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 343/9 o pow. 0,0667ha położona w obrębie Grabowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012775/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.122,00zł  słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.112,00zł ( słownie: trzy tysiące sto dwanaście złotych ).

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 461/2 o pow. 0,2818ha położona w obrębie Grabowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012063/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 112.382,00zł  słownie: sto dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 11.238,00zł ( słownie: jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych ).

Wymienione nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

Uzbrojenie nieruchomości w media oraz infrastrukturę jest przeciętne. Działka leży na obszarze, do którego poza drogą, doprowadzono: sieć wodociągowa, sieć elektryczną, sieć telekomunikacji (telefoniczną). Żadne instalacje do działki nie zostały doprowadzone.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanych nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo działki znajdują się w strefie III ,,Aktywizacji gospodarczej’’.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2020  roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 10, od godziny 11.00.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie telefon (89) 741-29-24 wew. 207.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie oraz w prasie i na stronie internetowej bip.gminamragowo.net od 03 lipca 2020r. do 12 sierpnia 2020r.

 

Załączniki