RBK.6840.29.19/20 Mrągowo, dnia 03.07.2020 r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.
Wersja z dnia

RBK.6840.29.19/20 Mrągowo, dnia 03.07.2020 r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

Mrągowo, dnia 03.07.2020r.

RBK.6840.29.19/20

 

WÓJT GMINY MRĄGOWO

 

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 343/9 o pow. 0,0667ha położona w obrębie Grabowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012775/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.122,00zł  słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.112,00zł ( słownie: trzy tysiące sto dwanaście złotych ).

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 461/2 o pow. 0,2818ha położona w obrębie Grabowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012063/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 112.382,00zł  słownie: sto dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 11.238,00zł ( słownie: jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych ).

Wymienione nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

Uzbrojenie nieruchomości w media oraz infrastrukturę jest przeciętne. Działka leży na obszarze, do którego poza drogą, doprowadzono: sieć wodociągowa, sieć elektryczną, sieć telekomunikacji (telefoniczną). Żadne instalacje do działki nie zostały doprowadzone.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanych nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo działki znajdują się w strefie III ,,Aktywizacji gospodarczej’’.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2020  roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 10, od godziny 11.00.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie telefon (89) 741-29-24 wew. 207.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie oraz w prasie i na stronie internetowej bip.gminamragowo.net od 03 lipca 2020r. do 12 sierpnia 2020r.

 

Załączniki