Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Marcin Banach

Spis Rolny 2020

Weź udział w loterii spisowej

Szczegóły na: https://loteria.spisrolny.gov.pl

Plakat weź udział w loterii spisowej!

 


Spis Rolny 2020 plakat

Wójt Gminy Mrągowo

– Gminny Komisarz Spisowy

 

na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia w dniach 01.09.2020 r. -30.11.2020 r.

Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania
 1. być osobą pełnoletnią;
 2. zamieszkiwać na terenie danej gminy;
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. nie być skazanym za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.

 

 1.  Kandydat na rachmistrza terenowego jest zobowiązany do odbycia szkolenia obejmującego informacje o:
 1. statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
 2. zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
 3. sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.
 1. Szkolenie o którym mowa w pkt. II kończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 2. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. Zastępca Wojewódzkiego komisarza spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenie.
 3. Do zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego należy dołączyć :
 1. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 1);
 2. Informację dotyczącą RODO (zał. 2);
 3. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkołę średniej
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Mrągowo https://bip.gminamragowo.net/, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.
 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Mrągowo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r.” w terminie od 15 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Mrągowo.

 

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.

 

Wójt Gminy Mrągowo- Gminny Komisarz Spisowy

Piotr Piercewicz

Załączniki: