Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o obwodach

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 10 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979), oraz Informacji Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 10 czerwca 2020 r., Wójt Gminy Mrągowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

 

 

Granice obwodu głosowania

 

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

Sołectwa: Grabowo, Krzywe, Karwie, Wierzbowo, Nikutowo

 

Świetlica wiejska w Grabowie,

Grabowo 28, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwa: Kosewo, Probark

 

Szkoła Podstawowa w Kosewie,

Kosewo 31, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwa: Młynowo, Muntowo

 

Świetlica wiejska w Młynowie,

Młynowo 19A, 11-700 Mrągowo

 

 

4

Sołectwa: Użranki, Zalec, Notyst Mały, Popowo Salęckie, Wyszembork

 

Świetlica wiejska w Zalcu,

Zalec 17, 11-700 Mrągowo

 

 

5

Sołectwa: Mierzejewo, Szczerzbowo, Budziska, Boże, Ruska Wieś, Boża Wólka, Gronowo

 

Szkoła Podstawowa w Bożem,

Boże 18, 11-700 Mrągowo

 

 

6

Sołectwa: Rydwągi, Lembruk, Szestno

 

Szkoła Podstawowa w Szestnie,

Szestno 18, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Sołectwa: Polska Wieś, Gązwa, Kiersztanowo

 

Świetlica wiejska w Polskiej Wsi,

Polska Wieś 17, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Sołectwa: Bagienice, Bagienice Małe, Nowe Bagienice, Marcinkowo

Szkoła Podstawowa w Marcinkowie,

Marcinkowo 27, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Mrągowo najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz

Załączniki