Zarządzenie Nr 193/20 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację w 2020 roku zadań własnych Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Komisja konkursowa
Wersja z dnia

Zarządzenie Nr 193/20 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację w 2020 roku zadań własnych Gminy Mrągowo

Zarządzenie Nr 193/20

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 13 lutego 2020 roku

 

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację w 2020 roku zadań własnych Gminy Mrągowo

 

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia     24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 załącznika do Uchwały Nr XVIII/134/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert na realizację w 2020 roku zadań własnych Gminy Mrągowo, złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu       20 stycznia 2020 roku w składzie:

1. Lucyna Kamińska - przewodnicząca komisji – przedstawiciel Wójta Gminy Mrągowo,

2. Danuta Małkowska – z-ca przewodniczącej komisji – przedstawiciel Wójta Gminy Mrągowo,

2. Michał Przeperski – sekretarz komisji - przedstawiciel Wójta Gminy Mrągowo.

 

§ 2

 

Ustalam Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

         

       (-)  Piotr Piercewicz

 

 

 

M.P.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 193/20

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 13 lutego 2020 roku

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

 

1. Zadaniem komisji jest zaopiniowanie pod względem merytorycznym Wójtowi Gminy Mrągowo ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym w dniu 20 stycznia 2020 roku na mocy zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo Nr 174/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku.

 

2. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert dokonują członkowie komisji konkursowej – przedstawiciele Wójta.

 

3. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty.

 

4. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

 

5. Zebranie komisji zwołuje Przewodniczący komisji po uprzednim zawiadomieniu Wójta Gminy Mrągowo o złożeniu ofert na realizację zadań własnych.

 

6. Komisja rozpatrując każdą ofertę pod względem merytorycznym będzie brała w szczególności:

  • ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, który złożył ofertę,
  • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,
  • ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub inne podmioty będą realizować zadanie publiczne,
  • ocenę zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
  • ocenę planowanego przez podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
  • analizę i ocenę realizacji zleconych podmiotowi zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowość i rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

7. Komisja sporządza protokół z postępowania, który wraz z listą zakwalifikowanych ofert i propozycją podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, przedkłada Wójtowi celem zatwierdzenia.

 

8. W przypadku nie udzielenia przez oferenta informacji w podanym przez komisję terminie oferta zostanie odrzucona.

 

9. Po zakończeniu prac, przedłożeniu opinii oraz propozycji podziału środków Wójtowi Gminy Mrągowo, komisja ulega rozwiązaniu.

 

                                                                                                                             

Załączniki

  • Zarządzenie
    format: word, rozmiar: 39.5 KB, data dodania: