Wersja archiwalna z dnia

Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019

Zarządzenie Nr 65/19

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11-17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) w związku z pkt. V załącznika do Zarządzenia Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1

1.1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo

w roku 2019 w zakresie:

I . Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu postanawiam przyznać dotację:

· Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w kwocie – 5.000,00 zł,

· Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony w kwocie – 4.000,00 zł,

· Gminnemu Klubowi Sportowemu „SALĘT” Boże w kwocie – 25.000,00 zł,

· Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy AS MRĄGOWO w kwocie – 4.500,00 zł,

  • Stowarzyszeniu Klub Tenisowy „GEM” Mrągowo – 4.000,00 zł
  • Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Fight Club Mrągowo – 3.000,00 zł

· Klubowi Sportowemu „Baza Mrągowo” – 5.000,00 zł,

· KS JUKSTY Muntowo – 5.000,00 zł,

· LUKS „Marcinkowo” – 1.000,00 zł.

II. Nauki, edukacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

postanawiam przyznać dotację:

· Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES” w Mrągowie w kwocie – 5.000,00 zł,

  • Fundacji Inkubator Kreatywności – 2.000,00 zł,
  • Stowarzyszenie „NASZ WYSZEMBORK” – 2.000,00 zł.

III. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności przyznaję dotację:

● Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie - 8.000,00 zł.

IV. Wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa przyznaję dotację:

● Fundacji Inkubator Kreatywności – 2.000,00 zł

IV. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej przyznaję dotację:

● Mrągowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku – 4.000,00 zł

1.2. Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.

§ 2

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo.

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz

MP

Załączniki

  • Zarządzenie
    format: word, rozmiar: 38.5 KB, data dodania: