Projekt pn. "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie"

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Szkoła Podstawowa w Marcinkowie
Wersja z dnia

Projekt pn. "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie"

KOMPETENCJE NA START W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W KOSEWIE I MARCINKOWIE,

 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki.

1.3 Numer i nazwa Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

1.4 Numer i nazwa Poddziałania: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

1.5 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

1.6 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

1.8 Tytuł projektu: Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie,

 

Projekt pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Kosewie i Marcinkowie" jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Mrągowo (gmina wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020.

Wartość Projektu: 424 269,56 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 21 320,00 zł (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 190,00 zł.

Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Mrągowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 96 ucz. (48K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b) rozwój kompetencji 11 nauczycieli (10K);

c) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci,

d) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Kosewie, Szkole Podstawowej w Marcinkowie.

Liczba osób objętych wsparciem: 133

Liczba podmiotów objętych wsparciem: 2.

 

II. TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. SPOTKANIE Z KRÓLOWĄ (2 grupy: SPM-2 gr.)- podstawa zajęcia to pokazanie ucz., że matematyka to królowa nauk i bez umiejętności matematycznych trudno zdobywać wiedzę z innych dziedzin. Matematyka w ujęciu praktycznym, rozwiązywanie problemów matematycznych z codziennego życia. Rozwój komp. matem.-przyr. i kreatywności.

2. PRZYRODNICZELABORATORIUM (3 grupy: SPM-2 gr.; SPK-1 gr.)- zajęcia Prowadzone metodą eksperymentów, uczniowie samodzielnie wykonują różne działania poznając zasady funkcjonowaniaotaczającego ich świata. Rozwój komp. matem.-przyr. i pracy zespołowej.

3. J.ANGIELSKI (3 grupy: SPM-2 gr.; SPK-1 gr.)-zajęcia praktyczne nastawione na zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem obcym i rozwój um. pracy zespołowej. Uczniowie korzystają ze słownictwa i gramatyki w praktyce, przełamanie bariery mówienia, ćwiczenie tworzenia i streszczania różnego rodzaju tekstów w języku obcym – metody m.in. gry, symulacje, story telling itp.

4. LABORATORIUM KODOWANIA (3 grupy: SPM-2 gr.; SPK-1 gr.) –zajęcia prowadzone w programie SCRATCH, uczą się stosowania matematyki w praktyce i podstaw rachowania, poprzez przyjazne i atrakcyjne dla uczniów gry. Wprowadzenie gier urozmaici metodę nauczania, przełamuje bierne przekazywanie wiedzy, z elementami bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Rozwój um. TIK/NAUK-TECHN., kreatywności.

5. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM GIER PLANSZ. (2 grupy: SPM-2 gr.)- poprzez gry planszowe, które symulują realne sytuacje, dzięki czemu uczniowie zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania w świecie przedsiębiorstw i ćwiczą umiejętności negocjacji, reagowania na sytuacje problemowe, pracy w grupie, radzenia sobie z porażką. Rozwój um. przedsiębiorczość, pracy w zespole.

6. PROJEKT EDUKACYJNY(3 grupy: SPM-2 gr.; SPK-1 gr.)-przedstawienia na rzecz społeczności szkolnej z UŻYCIEM TIK. Projekt zaktywizuje i zintegruje uczniów przy wspólnie wymyślonym i realizowanym projekcie. Rozwinie kompetencje TIK, kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową.

7. PÓŁKOLONIE LABORATORIUM NAUKOWE (8 grup: SPM-6 gr.; SPK-2 gr.)- podczas zajęć uczniowie samodzielnie wykonają doświadczenia oraz konstrukcje, maszyny proste i przyrządy zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk przyrodniczych oraz rozwijając komp. matem.-przyr., pracy zespołowej

8. PÓŁKOLONIE z ROBOTYKI (10 grup: SPM-6 gr.; SPK-4 gr.)- z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstroms. Samodzielne konstruowanie i programowanie robotów z klocków pokazuje wykorzystanie zasad matematyki i fizyki w praktyce, kształtuje kreatywność, wyobraźnie przestrzenną i log. myślenie. Zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym, rozwijające kompetencje komp. matematyczno-przyrodnicze, kreatywności.

9. FESTIWAL NAUKI- 1-dla wszystkich uczestników projektu, w każdej ze szkół, w sumie 2 festiwale. Promowanie nauk ścisłych wśród ucz. w atrakcyjnej formie.

1) Naukowe show chemiczne,

2) pokazy z ciekłym azotem,

3) pokazy z suchym,

4) wystawa zabawek fizycznych,

5) Energetyczna wystawa interaktywna,

6) Nowe technologie,

7)Pokaz robotów.

 

10. WYCIECZKI do miejsc związanych z naukami ścisłymi: Planetarium w Olsztynie - 3 gr.-projekcie dydaktyczne, pokazy astronomiczne, zwiedzanie obserwatorium; Huta Szkła w Olsztynku-2gr.-zwiedzanie huty, lekcje teoretyczne i pokazy praktyczne. W ramach projektu zapewniony transport, bilety wstępu, posiłek i opiekunowie.

 

III. ETAPY NABYWANIA KOMPETENCJI I EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Szczegółowy opis zadania:

TEMATYKI SZKOLEŃ  DLA NAUCZYCIELI:

1. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH dla pedagogów, w tym zajmujących się doradztwem zawodowym.

 2. PRZEPROWADZANIE ZAJĘĆ METODĄ EKSPERYMENTU - zajęcia grupowe 40h.

 

3. TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATEMATYKI - zajęcia grupowe 40h.

4. WYKORZYSTANIE TIK W NAUCZANIU - zajęcia grupowe.

 

SZKOLENIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 2grx4h,max. 5 os./gr: 10 os.(9K). Celem

szkol. jest pokazanie w jaki sposób mogą rozwijać zainteresowania dzieci z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi/materiałów, metody zabaw rozwijających, edukacyjnych, poznawczych itp.

 

Ewa Pawłowicz