Wersja obowiązująca z dnia

Projekt "Aktywna tablica"

            Zgodnie z  Uchwałą Nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Marcinkowie złożyła  w kwietniu 2018 r. wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na: zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach Rządowego programu - „Aktywna tablica”.

            W październiku 2018 roku dokonano zakupu 3 zestawów, które składają się z tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym.

Koszt całkowity = 17 500,00 zł

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego  = 14 000,00 zł

Wkład własny Gminy Mrągowo = 3 500,00 zł.

Pozyskane w ramach programu „Aktywna tablica” pomoce dydaktyczne zostaną wykorzystane przez szkołę w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się w następujący sposób:

  • w szkole zostanie zorganizowane dla grona pedagogicznego wewnątrzszkolne szkolenie poświęcone możliwościom tablicy interaktywnej i sposobom wykorzystania tej pomocy w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  • w celu wymiany doświadczeń między nauczycielami pracującymi z wykorzystaniem tablic interaktywnych w szkole utworzony zostanie zespół samokształceniowy, w skład którego wejdą nauczyciele uczący informatyki oraz wykorzystujący w swojej pracy tablice interaktywne.
  • wybrany zostanie e-koordynator (lider zespołu samokształceniowego), który odpowiedzialny będzie za systematyczne monitorowanie wykorzystania pozyskanych środków dydaktycznych oraz wdrażania nowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem tych pomocy i szeroko rozumianą TIK;
  • w szkole realizowany będzie projekt edukacyjny z uczniami, którego wykonanie co najmniej w połowie związane będzie z obsługą i wykorzystaniem pozyskanych w ramach programu środków dydaktycznych;
  • wybrane klasy co najmniej w wymiarze 5 godzin tygodniowo pracować będą z jednym lub kilkoma nauczycielami z wykorzystaniem pozyskanych środków;
  • w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami ze szkolnego zespołu samokształceniowego oraz jako element współpracy międzyszkolnej, nauczyciele, którzy pracować będą z wykorzystaniem pozyskanych środków przynajmniej 1 raz w miesiącu przygotują scenariusze zajęć zawierające możliwości wykorzystania tik;
  • nauczyciele, którzy pracować będą z wykorzystaniem pozyskanych środków przygotują  w  ciągu  roku  szkolnego  przynajmniej  10  zadań,  ćwiczeń interaktywnych, których wykonania wymaga tablica interaktywna;
  • w  czasie  zajęć  prezentowanie  nowych  treści,  sprawdzanie  wiedzy  i umiejętności  uczniów  odbywać  się  będzie  z  wykorzystaniem  tablicy interaktywnej.  zarówno    w  edukacji  wczesnoszkolnej  jak  i  w  klasach starszych  uczniowie  korzystać  będą  z  ćwiczeń  interaktywnych,  testów, programów i gier edukacyjnych oraz tworzyć animacje i prezentacje;
  • prezentowane będą efekty samodzielnej pracy uczniów z wykorzystaniem tik.    dostęp  do  internetu  ułatwi  uczniom  przygotowanie  źródeł potrzebnych na lekcje.

Ewa Pawłowicz