Kategoria: Ochrona środowiska

Ogłoszono przez Marcin Banach

Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych". Poradnik został przygotowany przez Ministerstwo Środowiska.

Olsztyn, dnia 13 listopada 2017 r.

OŚ-PE.7011.25.2017

Wg rozdzielnika

Mając na uwadze problematykę poprawy jakości powietrza, a w szczególności możliwości redukcji emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 i szczególnie szkodliwego benzo(a)pirenu uprzejmie informuję, że Ministerstwo Środowiska opracowało Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych", który zawiera praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Oprócz poradnika przygotowana została również ulotka oraz informator.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod adresem: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/poradnik-czyste-cieplo-w-moim-domu-zespalania-paliw-stalych/.
Mam nadzieję, że przedmiotowe opracowanie pozwoli Państwu przeprowadzić skuteczną akcję edukacyjną i informacyjną wśród lokalnych społeczności oraz zwiększyć świadomość ekologiczną w społeczeństwie odnośnie konieczności poprawy jakości powietrza.

Małgorzata Domurad

Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Załączniki: