PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY PRGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MRĄGOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Program współpracy
Wersja z dnia

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY PRGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MRĄGOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK

Mrągowo, dnia 09 października 2017r.

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY

PRGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MRĄGOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK

             Konsultacje były poprzedzone zaproszeniem Wójta Gminy Mrągowo wystosowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1817 ze zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Mrągowo do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy  Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

             Do zgłaszania uwag i propozycji zadań do projektu Rocznego Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok została przedstawiona ankieta dla organizacji pozarządowych wyrażających gotowość do realizacji zadań własnych Gminy Mrągowo. Uwagi i propozycje można było zgłaszać od dnia 16.08. do 08.09. br.

Chęć współpracy na 2018 rok wyraziło 10 organizacji pozarządowych, w tym jedna organizacja w dwóch obszarach zadań.

              Do ostatecznego kształtu projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy… na 2018 rok zgłoszono propozycję dodania jednego zadania. W wyniku zgłoszenia jednej propozycji dodania realizacji zadania publicznego dodano do programu zadanie pn. „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej”.

Niniejszy protokół z przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo.

Protokół sporządził: inspektor. ds. księgowości Michał Przeperski

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński