Kategoria: Obwieszczenia MPZP

Ogłoszono przez Marcin Banach

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lembruk w obrębie Kiersztanowo, gmina Mrągowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lembruk w obrębie Kiersztanowo, gmina Mrągowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073) i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXII/185/16 z dnia 13 lipca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lembruk w obrębie Kiersztanowo, gmina Mrągowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.07.2017 r. do 02.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, pokój nr 2, od godz. 8.00 do godz. 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 26.07.2017 r. w Urzędzie Gminy Mrągowo, pokój nr 2, godz. 10.00.

            Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mrągowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2017 r.

 

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

K.J.