Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprawozdania

Ogłoszono przez Marcin Banach

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok

Mrągowo, dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok

        

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

            W 2016 roku Gmina Mrągowo współpracowała z organizacjami pozarządowymi, które deklarowały wolę działań na rzecz dobra wspólnego naszej Gminy.

            Program Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/108/15 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 października 2015 r.

            Dnia 07 stycznia 2016 r. Zarządzeniem Nr 165/16 Wójt Gminy Mrągowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2016 w zakresie:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności,
 4. wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo,
 5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 6. promocja i organizacja wolontariatu.

Zarządzeniem Nr 176/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2016 r. konkurs ofert został rozstrzygnięty.

Wysokość środków budżetowych na realizację zadań programowych, a w szczególności na zlecanie zadań Gminy organizacjom pozarządowym w 2016 r. przeznaczono kwotę w wysokości 56.300,00 zł.

 

 I. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 Zadanie pn.” Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu” zlecone zostało do realizacji:

 • Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu. Na wsparcie realizacji zadania została przyznana dotacja w wysokości 4.500,00 zł na podstawie umowy Nr 2/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

 Termin realizacji zadania od 01.03.2016 do 31.12.2016 r.

 • Gminnemu Klubowi Sportowemu „SALĘT” Boże. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 25.000,00 zł na podstawie umowy Nr 1/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

 • Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł na podstawie umowy Nr 3/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 02.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

 • Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klubowi Sportowemu AS MRĄGOWO. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr 6/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

 • Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 1.000,00 zł na podstawie umowy Nr 7/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

II. Zadanie w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 Zadanie pn. „ Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukacje wokalno- muzyczną” oraz „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, środowiskowym i ogólnopolskim” zlecone zostało do realizacji:

● Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES w Mrągowie. Na wsparcie realizacji tego zadania została przyznana dotacja w kwocie 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr 4/2016 z dnia 15 marca 2016 r. Termin realizacji zadania od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

III. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.

 Zadanie pn „Zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie Gminy Mrągowo„ oraz „Prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego” zlecono do realizacji:

● Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł na podstawie umowy Nr 8/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono od 01.06.2016 r. do 31.08.2016 r.

 

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” zlecono do realizacji:

 • Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr 5/2016 z dnia 15 marca 2016 r.

 Termin realizacji zadania od 01.05.2016 r. do 31.09.2016 r.

 

V. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

Zadanie pn. „Promocja życia bez nałogów” – organizacje nie zgłosiły się do realizacji tego zadania.

 

VI. Promocja i organizacja wolontariatu.

Organizacje nie zgłosiły się do realizacji tego zadania.

 

Wójt Gminy Mrągowo zlecił również realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Były to następujące zadania:

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” zlecono do realizacji:

 • ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Hufiec Mrągowo Związku Harcerstwa Polskiego. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr 9/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

 Termin realizacji zadania od 13.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

2. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.

 Zadanie pn „Prowadzenie profilaktyki uniwersalnej w zakresie bezpieczeństwa na wodach” zlecono do realizacji:

● Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na podstawie umowy Nr 10/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono od 02.06.2016 r. do 31.08.2016 r.

 

 

 

W 2016 r. na zadania zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 49.000,00 zł, a na zadania zrealizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 5.000,00 zł.

 

Organizacje pozarządowe realizujące zadania własne Gminy Mrągowo złożyły w określonym przez prawo terminie sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. W wyniku przeprowadzonych kontroli dokumentacji, nie stwierdzono nieprawidłowości merytorycznych w realizacji zadań.

 

Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Mrągowo.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mrągowo.

 

 

Sporządził: MP

Mrągowo 2017-04-14

 

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Jerzy Krasiński