SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
Wersja z dnia

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok

Mrągowo, dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok

        

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

            W 2016 roku Gmina Mrągowo współpracowała z organizacjami pozarządowymi, które deklarowały wolę działań na rzecz dobra wspólnego naszej Gminy.

            Program Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/108/15 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 października 2015 r.

            Dnia 07 stycznia 2016 r. Zarządzeniem Nr 165/16 Wójt Gminy Mrągowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2016 w zakresie:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności,
 4. wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo,
 5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 6. promocja i organizacja wolontariatu.

Zarządzeniem Nr 176/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2016 r. konkurs ofert został rozstrzygnięty.

Wysokość środków budżetowych na realizację zadań programowych, a w szczególności na zlecanie zadań Gminy organizacjom pozarządowym w 2016 r. przeznaczono kwotę w wysokości 56.300,00 zł.

 

 I. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 Zadanie pn.” Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu” zlecone zostało do realizacji:

 • Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu. Na wsparcie realizacji zadania została przyznana dotacja w wysokości 4.500,00 zł na podstawie umowy Nr 2/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

 Termin realizacji zadania od 01.03.2016 do 31.12.2016 r.

 • Gminnemu Klubowi Sportowemu „SALĘT” Boże. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 25.000,00 zł na podstawie umowy Nr 1/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

 • Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł na podstawie umowy Nr 3/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 02.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

 • Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klubowi Sportowemu AS MRĄGOWO. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr 6/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

 • Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 1.000,00 zł na podstawie umowy Nr 7/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

II. Zadanie w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 Zadanie pn. „ Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukacje wokalno- muzyczną” oraz „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, środowiskowym i ogólnopolskim” zlecone zostało do realizacji:

● Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES w Mrągowie. Na wsparcie realizacji tego zadania została przyznana dotacja w kwocie 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr 4/2016 z dnia 15 marca 2016 r. Termin realizacji zadania od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

III. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.

 Zadanie pn „Zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie Gminy Mrągowo„ oraz „Prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego” zlecono do realizacji:

● Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł na podstawie umowy Nr 8/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono od 01.06.2016 r. do 31.08.2016 r.

 

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” zlecono do realizacji:

 • Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr 5/2016 z dnia 15 marca 2016 r.

 Termin realizacji zadania od 01.05.2016 r. do 31.09.2016 r.

 

V. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

Zadanie pn. „Promocja życia bez nałogów” – organizacje nie zgłosiły się do realizacji tego zadania.

 

VI. Promocja i organizacja wolontariatu.

Organizacje nie zgłosiły się do realizacji tego zadania.

 

Wójt Gminy Mrągowo zlecił również realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Były to następujące zadania:

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” zlecono do realizacji:

 • ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Hufiec Mrągowo Związku Harcerstwa Polskiego. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr 9/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

 Termin realizacji zadania od 13.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

2. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.

 Zadanie pn „Prowadzenie profilaktyki uniwersalnej w zakresie bezpieczeństwa na wodach” zlecono do realizacji:

● Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na podstawie umowy Nr 10/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

 Termin realizacji zadania ustalono od 02.06.2016 r. do 31.08.2016 r.

 

 

 

W 2016 r. na zadania zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 49.000,00 zł, a na zadania zrealizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 5.000,00 zł.

 

Organizacje pozarządowe realizujące zadania własne Gminy Mrągowo złożyły w określonym przez prawo terminie sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. W wyniku przeprowadzonych kontroli dokumentacji, nie stwierdzono nieprawidłowości merytorycznych w realizacji zadań.

 

Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Mrągowo.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mrągowo.

 

 

Sporządził: MP

Mrągowo 2017-04-14

 

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Jerzy Krasiński