Kategoria: Zbiorniki bezodpływowe i transport nieczystości ciekłych

Ogłoszono przez Marcin Banach

Informacja wywóz nieczystości płynnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mrągowo

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku kanalizacji sanitarnej, na właścicielu ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości  w zbiornik bezodpływowy (szambo), który ma służyć gromadzeniu nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania w przepisach odrębnych.  Jednakże samo posiadanie zbiornika bezodpływowego nie jest wystarczające. Ustawa o otrzymaniu czystości i porządku w gminie jasno oraz precyzyjnie reguluje obowiązki właścicieli w tym zakresie. Przede wszystkim mając na uwadze prawidłową realizację obowiązków wynikających z ustawowych zapisów, właściciele ci zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych tylko poprzez zlecenie wykonania usługi uprawnionej firmie. Nie można samemu takich zbiorników opróżniać!  Lista podmiotów posiadających uprawnienia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu gminy Mrągowo znajduje się na stronie BIP tut. urzędu w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI → ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Zgodnie z ww. ustawą prawidłowym udokumentowaniem opróżnienia zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych jest zawarcie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie i posiadanie dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2 a ww ustawy, kto nie wykonuje obowiązków, o których mowa powyżej podlega karze grzywny.