O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Mrągowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w Kiersztanowie gm. Mrągowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Obwieszczenia MPZP
Wersja z dnia

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Mrągowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w Kiersztanowie gm. Mrągowo

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Mrągowo

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w Kiersztanowie gm. Mrągowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mrągowo Uchwały Nr XXIV/197/16 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w Kiersztanowie gm. Mrągowo.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze  zm.), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo, w terminie do dnia 13.01.2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Celem sporządzenia zmiany miejscowego planu jest wyłącznie wprowadzenie możliwości zastosowania tymczasowych zbiorników bezodpływowych do odprowadzania ścieków.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński