Kategoria: Obwieszczenia MPZP

Ogłoszono przez Marcin Banach

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o nr geodezyjnych 326/3 i 326/5 w obrębie Kiersztanowo, gmina Mrągowo

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o nr geodezyjnych 326/3 i 326/5 w obrębie Kiersztanowo, gmina Mrągowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mrągowo Uchwały nr XXII/185/16 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o nr geodezyjnych 326/3 i 326/5 w obrębie Kiersztanowo, gmina Mrągowo.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo, w terminie 21 dni od publikacji obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

K.J.