OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Program współpracy
Wersja z dnia

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Mrągowo, dnia 23.09.2016 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na 2017 rok.

Na podstawie § 1 b i § 4 załącznika do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 215, poz. 2923), Wójt Gminy Mrągowo serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

1. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

2. Projekt ww. programu udostępniony będzie od dnia 23.09.2016 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mrągowo (zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi→ Rok 2017→Program współpracy 2017) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo.

3. Formą konsultacji jest wyrażenie opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2.

4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Mrągowo.

5. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 23.09.2016r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14.10.2016r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Mrągowo.

Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Mrągowo (poniedziałki w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku w godz. 715 - 1515) przesłać pocztą na adres ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@gminamragowo.pl z tym, że o zachowaniu terminu do wyrażenia opinii w konsultacjach decyduje data wpływu formularza do UG Mrągowo.

Komórką organizacyjną UG Mrągowo wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Referat Planowania i Finansów.

Osoba do kontaktu: podinspektor Michał Przeperski, pokój nr 13, tel. 89 741 29 24 wew. 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Jerzy Krasiński

                                                                                                              

Załączniki