Kategoria: Obwieszczenia MPZP

Ogłoszono przez Marcin Banach

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy handlowo-usługowej w obrębie Marcinkowo, gmina Mrągowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy handlowo-usługowej w obrębie Marcinkowo, gmina Mrągowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 778) i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr X/80/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy handlowo-usługowej w obrębie Marcinkowo, gmina Mrągowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.07.2016 r. do 04.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60a11-700 Mrągowo, pokój nr 2 od godz. 8.00 do godz. 15.00.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 26.07.2016 r. w Urzędzie Gminy w Mrągowo, pok. nr 2 o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mrągowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2016 roku.

 

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński