Informacja na temat systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Nieruchomości zamieszkałe
Wersja z dnia

Informacja na temat systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi

Z dniem 01.04.2013 r. na terenie Gminy Mrągowo zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami.  Wobec powyższego wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy  Mrągowo, z tym dniem zostali objęci nowym systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi.

W celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i właściwego nadzoru nad gospodarką odpadami, w dniu 29 października Rada Gminy Mrągowo podjęła uchwałę Nr XII/98/15 w sprawie odbierania od dnia 01.01.2016 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady.

Każdy właściciel nieruchomości został zobligowany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wywóz odpadów komunalnych  przejmie  firma wyłoniona  w drodze przetargu zamówienia publicznego.

 

I NIERUCHOMOŚCI   ZAMIESZKAŁE

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych -  zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązuje mieszany system (workowo – pojemnikowy) zbiórki odpadów komunalnych.

A) Zmieszane odpady komunalne

Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ( w przypadku utrudnionego dojazdu do nieruchomości pojazdów ciężarowych  w okresie jesienno-zimowym    dopuszcza się gromadzenie odpadów w workach).                                                                                                                              Urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych: pojemniki, kontenery i worki, które zostaną ustawione w  miejscach gromadzenia odpadów, zapewnia właściciel/ zarządca nieruchomości.

B) Selektywnie zbierane odpady komunalne

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie workowym i pojemnikowym                                                 

Wprowadza się następujące rodzaje worków i pojemników:

- żółty – do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych,  opakowań  wielomateriałowych i metalu ,

- niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury  

- zielony – do gromadzenia odpadów ze szkła, opakowań ze szkła

- brązowy – do gromadzenia odpadów biodegradowalnych , w tym odpadów zielonych

- biały – do gromadzenia popiołów z palenisk domowych

 

Worki do selektywnej zbiórki zapewnia  firma odbierająca odpady komunalne w ilości dostosowanej do rzeczywistej ilości odpadów powstających na nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu  odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w żółte, zielone,  niebieskie i białe worki, a w okresie od 01 maja do 30 listopada dodatkowo brązowe worki, w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu.

C) Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Odbiór mebli, odpadów wielkogabarytowych oraz  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Gminę terminach. Ponadto  sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć ww. odpady do punktu dobrowolnego zbierania odpadów komunalnych.

D) Odpady  budowlane  i rozbiórkowe  z remontów  budynku   mieszkalnego, stanowiące odpady komunalne,  pochodzące z indywidualnie prowadzonych remontów i innych robót budowlanych (bieżących konserwacji) wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagalne zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji,  należy zbierać selektywnie w pojemniku udostępnionym przez przedsiębiorcę i oznakowanym numerem odpowiadającym właścicielowi, na którego żądanie pojemnik zostanie ustawiony i odebrany w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia . Firma wywozowa odbierze selektywnie zebrany odpad budowlany w ilości nie większej niż  1 tona rocznie od gospodarstwa domowego. W przypadku nadwyżki odpadów budowlanych i rozbiórkowych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy (poza przedmiotem niniejszego zamówienia) na odbiór i zagospodarowanie ww.  odpadów, bez ponoszenia przez Gminę z tego tytułu żadnych kosztów.   

 

E) Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (przeterminowane leki, chemikalia, farby, zużyte baterie i akumulatory, opony

- leki odbierane będą w punktach aptecznych i zakładach opieki zdrowotnej,

- baterie i akumulatory małogabarytowe odbierane będą w punktach stacjonarnych ( między innymi Urząd Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A w Mrągowie, Zespół Szkół w Marcinkowie, Zespół Szkół w Szestnie, Szkoła Podstawowa w Kosewie, Szkoła Podstawowa w Bożem

Pozostałe odpady niebezpieczne wyselekcjonowane z odpadów komunalnych przyjmowane będą w punkcie dobrowolnego  zbierania odpadów.

F) wszystkie opady selektywne zbierane mogą być we własnym zakresie dostarczane przez mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Mrągowo do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia  Odpadów Komunalnych , zlokalizowanego w Polskiej Wsi 24A gm. Mrągowo.                                                                                                 

 

II.NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE ORAZ DOMKI LETNISKOWE I INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

 

A) Zmieszane odpady komunalne

 

Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach ( w przypadku utrudnionego dojazdu do nieruchomości pojazdów ciężarowych  w okresie jesienno-zimowym    dopuszcza się gromadzenie odpadów w workach). 

Urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych: pojemniki, kontenery i worki, które zostaną ustawione w  miejscach gromadzenia odpadów, zapewnia właściciel/ zarządca nieruchomości.

W sytuacji nieruchomości niezamieszkałych usytuowanych w budynkach mieszkalno-usługowych, dopuszcza się korzystanie z pojemników na odpady zmieszane ustawionych dla nieruchomości zamieszkałych.

B) Selektywnie zbierane odpady komunalne

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie się odbywać w systemie workowym i pojemnikowym                                                 

Wprowadza się następujące rodzaje worków i pojemników:

- żółty – do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych,  opakowań  wielomateriałowych i metalu ,

- niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury  

- zielony – do gromadzenia odpadów ze szkła, opakowań ze szkła

- brązowy – do gromadzenia odpadów biodegradowalnych , w tym odpadów zielonych

- biały – do gromadzenia popiołów z palenisk domowych

Worki do selektywnej zbiórki zapewnia firma odbierająca odpady w ilości dostosowanej do rzeczywistej ilości odpadów powstających na nieruchomości.

III.   Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

L.p.

Rodzaj odpadów komunalnych

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne  oraz domki letniskowe i inne  nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

1

Niesegregowane
(zmieszane odpady komunalne)

Zabudowa jednorodzinna

co najmniej raz na dwa tygodnie

Zabudowa  wielorodzinna

co najmniej raz na  tydzień

Co najmniej raz na dwa  tygodnie

2

Szkło i opakowania

Co najmniej raz w miesiącu?

W okresie od 01 kwietnia do 30 września - raz na dwa tygodnie

Co najmniej raz w miesiącu

3

Plastik, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal

Co najmniej raz w miesiącu

 

W okresie od 01 kwietnia do 30 września - raz na dwa tygodnie

Co najmniej raz w   miesiącu

4

Papier, tektura
i opakowania

Co najmniej raz w   miesiącu

 

W okresie od 01 kwietnia do 30 września - raz na dwa tygodnie

 

Co najmniej raz w   miesiącu

5

Odpady zielone

( w okresie od
01 maja do
30 listopada )

Co najmniej raz w miesiącu

Co najmniej raz w miesiącu

6

Popiół z palenisk domowych

Co najmniej raz w   miesiącu

Co najmniej raz w miesiącu

7

Odpady wielkogabarytowe

Dwa razy do roku
(w okresie od 01 marca do 30 listopada)

Wyłączone z gminnego  odbioru odpadów komunalnych

8

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Dwa razy do roku
(w okresie od 01 marca do 30 listopada)

Wyłączone z gminnego  odbioru odpadów komunalnych

9

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Pojemnik ustawiony
 i oznakowany na żądanie właściciela,
w ilości nie większej niż 1 tona rocznie od nieruchomości, po uzgodnieniu z przedsiębiorca odbierającym odpady komunalne

Wyłączone z gminnego  odbioru odpadów komunalnych

10

Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony

Za każdym razem, gdy zaistnieje potrzeba

Wyłączone z gminnego  odbioru odpadów komunalnych