Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo (2015-2016)

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Nieruchomości zamieszkałe
Wersja z dnia

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo (2015-2016)

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie  Gminy Mrągowo (2015-2016)

 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 2016 r, poz. 250 ) udostępnia się poniższe informację:

 

  1. Na terenie Gminy Mrągowo w 2016 roku  podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych jest Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Młodkowskiego 2A. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto w dniu 31.12.2015 roku.
  1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane są do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi k/Mrągowa, wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Zagospodarowania Odpadów, wskazanej dla Regionu Centralnego w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Warmińsko–Mazurskiego.
  1. Wskaźniki odzysku osiągnięte przez Gminę  Mrągowo za 2015 rok:
  • Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych  do składowania  – 50,64 %
  • Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  – 34,36 %
  • Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –  99,59 %
  1. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) znajduje się na terenie Stacji Przeładunkowej  w Polskiej Wsi 24A. W PDGO przyjmowane są bezpłatnie tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych, dostarczone przez mieszkańców Gminy Mrągowo w sposób selektywny w  godzinach otwarcia Stacji Przeładunkowej ( tj. od poniedziałku do piątku w godz. 900-1700, w soboty 800-1400).
  1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest zbierany przez Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki  dwa razy w roku  w okresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. wystawki przed nieruchomościami. W okresie między wystawkami,  mieszkańcy Gminy mogą własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Polskiej Wsi.  Ponadto zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm)  sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty  sprzęt jest tego samego rodzaju.

JG