Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: zarządzenia GOPS

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie: ustalenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie

Zarządzenie Nr 7/2016
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia 11 marca 2016r.

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1202 z póź.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi na stanowisku ds. organizacyjno – kadrowych.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 6/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Mrągowie z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                  GOPS w Mrągowie

                                                                                                 (-) Elżbieta Mierczak