Wersja obowiązująca z dnia

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok

Mrągowo, dnia 29 marca 2016 r.

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok

         

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.239 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

            W 2015 roku Gmina Mrągowo współpracowała z organizacjami pozarządowymi, które deklarowały wolę działań na rzecz dobra wspólnego naszej Gminy.

            Program Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/12/14 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 grudnia 2014 r.

            Dnia 08 stycznia 2015 r. Zarządzeniem Nr 45/15 Wójt Gminy Mrągowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2015 w zakresie:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności,
 4. wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo,
 5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 6. promocja i organizacja wolontariatu.

Zarządzeniem Nr 59/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2015 r. konkurs ofert został rozstrzygnięty.

Wysokość środków budżetowych na realizację zadań programowych, a w szczególności na zlecanie zadań Gminy organizacjom pozarządowym w 2015 r. przeznaczono kwotę  w  wysokości 56.300,00 zł.

 

  I. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

     Zadanie pn.” Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu” zlecone zostało do realizacji:

 • Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu. Na wsparcie realizacji zadania została przyznana dotacja w wysokości 4.600,00 zł na podstawie umowy Nr 4/2015 z dnia 13 marca 2015 r.

    Termin realizacji zadania od 13.03.2015 do 31.12.2015 r.

 • Gminnemu Klubowi Sportowemu „SALĘT” Boże. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 25.400,00 zł na podstawie umowy Nr 2/2015 z dnia 02 marca 2015 r.

      Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 02.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

 • Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł na podstawie umowy Nr 1/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

      Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 02.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

 • Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klubowi Sportowemu AS MRĄGOWO. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 4.500,00 zł na podstawie umowy Nr 5/2015 z dnia 17 marca 2015 r.

      Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 17.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

II. Zadanie w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

     Zadanie pn. „ Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukacje wokalno- muzyczną” oraz „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, środowiskowym i ogólnopolskim” zlecone zostało do realizacji:

●   Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES  w Mrągowie. Na wsparcie realizacji tego zadania została przyznana dotacja w kwocie 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr 3/2015 z dnia 12 marca 2015 r.  Termin realizacji zadania od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

III. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.

       Zadanie pn „Zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie Gminy Mrągowo„ oraz „Prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego” zlecono do realizacji:

● Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 8.000,00 zł na podstawie umowy Nr 8/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

      Termin realizacji zadania ustalono od 16.05.2015 r. do 04.10.2015 r.

 

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” zlecono do realizacji:

 • Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr 7/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

      Termin realizacji zadania od 01.05.2015 r. do 10.09.2015 r.

 

V. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

Zadanie pn. „Promocja życia bez nałogów” zlecono do realizacji:

 • Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr 6/2015 z dnia 20 marca 2015 r.

      Termin realizacji zadania od 01.05.2015 r. do 20.07.2015 r.

 

Wójt Gminy Mrągowo zlecił również realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. Były to następujące zadania:

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” zlecono do realizacji:

 • ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Hufiec Mrągowo Związku Harcerstwa Polskiego. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr 10/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

      Termin realizacji zadania od 10.09.2015 r. do 09.10.2015 r.

2. Promocja i organizacja wolontariatu.

Zadanie pn. „Mrągowo Fabryką Dobra”:

 • Fabryka Aktywności Młodych. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 290,00 zł na podstawie umowy Nr 9/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

      Termin realizacji zadania od 20.09.2015 r. do 10.12.2015 r.

 

 

W 2015 r. na zadania zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 54.000,00 zł, a na zadania zrealizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 2.290,00 zł.

 

Organizacje pozarządowe, poza jedną, realizujące zadania własne Gminy Mrągowo złożyły  w określonym przez prawo terminie sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. Fundacja Fabryka Aktywności Młodych złożyła sprawozdanie końcowe w dniu 21.01.2016 r. (wpływ do UG 22-01-2016 r.). Realizacja zadań przebiegała zgodnie z przedłożonymi ofertami. W wyniku przeprowadzonych kontroli dokumentacji, nie stwierdzono nieprawidłowości merytorycznych w realizacji zadań.

Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Mrągowo.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mrągowo.

 

 

Sporządził: MP

Mrągowo 2016-03-29                                                                                                       

 

                                                                                                       Wójt Gminy Mrągowo

 

                                                                                                         (-) Jerzy Krasiński