SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
Wersja z dnia

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok

Mrągowo, dnia 29 marca 2016 r.

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok

         

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.239 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

            W 2015 roku Gmina Mrągowo współpracowała z organizacjami pozarządowymi, które deklarowały wolę działań na rzecz dobra wspólnego naszej Gminy.

            Program Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/12/14 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 grudnia 2014 r.

            Dnia 08 stycznia 2015 r. Zarządzeniem Nr 45/15 Wójt Gminy Mrągowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2015 w zakresie:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności,
 4. wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo,
 5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 6. promocja i organizacja wolontariatu.

Zarządzeniem Nr 59/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2015 r. konkurs ofert został rozstrzygnięty.

Wysokość środków budżetowych na realizację zadań programowych, a w szczególności na zlecanie zadań Gminy organizacjom pozarządowym w 2015 r. przeznaczono kwotę  w  wysokości 56.300,00 zł.

 

  I. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

     Zadanie pn.” Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu” zlecone zostało do realizacji:

 • Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu. Na wsparcie realizacji zadania została przyznana dotacja w wysokości 4.600,00 zł na podstawie umowy Nr 4/2015 z dnia 13 marca 2015 r.

    Termin realizacji zadania od 13.03.2015 do 31.12.2015 r.

 • Gminnemu Klubowi Sportowemu „SALĘT” Boże. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 25.400,00 zł na podstawie umowy Nr 2/2015 z dnia 02 marca 2015 r.

      Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 02.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

 • Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 3.500,00 zł na podstawie umowy Nr 1/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

      Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 02.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

 • Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klubowi Sportowemu AS MRĄGOWO. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 4.500,00 zł na podstawie umowy Nr 5/2015 z dnia 17 marca 2015 r.

      Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 17.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

II. Zadanie w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

     Zadanie pn. „ Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukacje wokalno- muzyczną” oraz „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, środowiskowym i ogólnopolskim” zlecone zostało do realizacji:

●   Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES  w Mrągowie. Na wsparcie realizacji tego zadania została przyznana dotacja w kwocie 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr 3/2015 z dnia 12 marca 2015 r.  Termin realizacji zadania od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

III. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności.

       Zadanie pn „Zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie Gminy Mrągowo„ oraz „Prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego” zlecono do realizacji:

● Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 8.000,00 zł na podstawie umowy Nr 8/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

      Termin realizacji zadania ustalono od 16.05.2015 r. do 04.10.2015 r.

 

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” zlecono do realizacji:

 • Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr 7/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

      Termin realizacji zadania od 01.05.2015 r. do 10.09.2015 r.

 

V. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

Zadanie pn. „Promocja życia bez nałogów” zlecono do realizacji:

 • Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr 6/2015 z dnia 20 marca 2015 r.

      Termin realizacji zadania od 01.05.2015 r. do 20.07.2015 r.

 

Wójt Gminy Mrągowo zlecił również realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. Były to następujące zadania:

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” zlecono do realizacji:

 • ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Hufiec Mrągowo Związku Harcerstwa Polskiego. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr 10/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

      Termin realizacji zadania od 10.09.2015 r. do 09.10.2015 r.

2. Promocja i organizacja wolontariatu.

Zadanie pn. „Mrągowo Fabryką Dobra”:

 • Fabryka Aktywności Młodych. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 290,00 zł na podstawie umowy Nr 9/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

      Termin realizacji zadania od 20.09.2015 r. do 10.12.2015 r.

 

 

W 2015 r. na zadania zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 54.000,00 zł, a na zadania zrealizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 2.290,00 zł.

 

Organizacje pozarządowe, poza jedną, realizujące zadania własne Gminy Mrągowo złożyły  w określonym przez prawo terminie sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. Fundacja Fabryka Aktywności Młodych złożyła sprawozdanie końcowe w dniu 21.01.2016 r. (wpływ do UG 22-01-2016 r.). Realizacja zadań przebiegała zgodnie z przedłożonymi ofertami. W wyniku przeprowadzonych kontroli dokumentacji, nie stwierdzono nieprawidłowości merytorycznych w realizacji zadań.

Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Mrągowo.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mrągowo.

 

 

Sporządził: MP

Mrągowo 2016-03-29                                                                                                       

 

                                                                                                       Wójt Gminy Mrągowo

 

                                                                                                         (-) Jerzy Krasiński