Wersja obowiązująca z dnia

Szanowni Państwo Informujemy, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakładce Polityka społeczna znajduje się podzakładka Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.

Szanowni Państwo

 

 

Informujemy, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakładce Polityka społeczna znajduje się podzakładka Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie. W podzakładce zamieszczone są informacje zarówno dla służb jak i osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, mające na celu ułatwienie udzielenia skutecznej pomocy tym osobom i ich rodzinom.

Ponadto we wskazanej powyżej zakładce dostępna jest m.in. Bazateleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób

i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

 

 

Przewodniczący

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Elżbieta Mierczak